Dziś jest: 15-05-2021, imieniny: Dionizego, Nadziei, Zofii
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Kadry i płace od podstaw (100 godz.)

Termin szkolenia
22 maj - 25 lipiec 2021
trwa nabór do grupy
- szkolenie online !!!
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia 
 poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).........szczegółowe informacje....

Kurs przygotowujący słuchaczy do wykonywania zawodów specjalisty do spraw kadrowych i specjalisty do spraw wynagrodzeń - kody zawodów 242307 i 242310   

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach kadrowo – płacowym z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń z tytułu wybranych umów z uwzględnieniem przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach oraz podatku dochodowego od osób fizycznych . Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z obsługą programu „Płatnik" oraz wybranego programu kadrowo-płacowego (Insert lub Symfonia).

Adresaci kursu:

Kurs “Kadry i płace” adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy. Szkolenie również kierujemy do osób, które pracują w innych działach i chcą poznać oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac.

Uczestnik kursu nabędzie umiejętność:
- stosowania przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych;
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
- obliczania składników wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych, sporządzania list płac,
- sporządzania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych z tytułu ubezpieczeń ZUS
- sporządzania deklaracji i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
- korzystania z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo - płacowych (Insert lub Symfonia)

Kurs składa się z czterech modułów tematycznych obejmujących kompleksowo całość zagadnień związanych z tematyką kadrowo-płacową związaną z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników.

PROGRAM

Moduł I - KADRY - PRAWO PRACY – czas realizacji: 24 godzin zajęć

1.Zagadnienia ogólne: (zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy, stosunek pracy.).
2.Nawiązanie stosunku pracy.
3. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej I ochrona danych osobowych.
4. Urlopy wypoczynkowe.
5. Urlopy bezpłatne i inne zwolnienia od pracy oraz sposoby usprawiedliwiania nieobecności.
6. Podstawy z czasu pracy.
7. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.
8. Odpowiedzialność materialna pracowników.
9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

10. Podstawowe informacje w zakresie BHP.
11. Zasady rozwiązywanie stosunku pracy.
12. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.
13. Świadectwo pracy: treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
14. Test sprawdzający wiedzę

Moduł II. WYNAGRODZENIA: czas realizacji: 48 godziny zajęć

I. Wynagrodzenia:
1. Rodzaje wynagrodzeń ze stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
3. Elementy listy płac

II. Ubezpieczenia społeczne:
1. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
2. Ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
4. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek.
5. Zadanie – ćwiczenie.

III. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym:
1. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.
2. Zadanie – ćwiczenie.

IV. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
1. .Rodzaje świadczeń.
2. Dokumentowanie i ustalanie prawa do świadczeń.
3. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń ich wysokości i okresu wypłaty.
4. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
5. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy.
6. Zadanie – ćwiczenie.

V. Pozostałe zagadnienia:
1. obowiązkowe i dobrowolne potrącenia.

2. potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków.
3. potrącenia z umów cywilno-prawnych.
4. Lista płac – ćwiczenie.
5. Test zaliczeniowy

Moduł III. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK (warsztaty komputerowe): czas realizacji 20 godzin zajęć

 Moduł IV. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO - PŁACOWEGO (SYMFONIA ) czas realizacji 8 godzin zajęć

Prowadzący:

Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji kursu i materiały szkoleniowe:

 • W trakcie kursu dobierane są metody szkolenia tj.: wykłady, dyskusje moderowane, studia przypadku, symulacje, sesje pytań i odpowiedzi.
 • Stosowane metody mają na celu nabycie określonej umiejętności, wprawy w wykonywaniu zadań zawodowych czy utrwalenia wiedzy.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.
 • Po zakończeniu realizacji kursu uczestnicy wypełniają kwestionariusz, badający opinie i odczucia osób biorących udział w szkoleniu na temat zrealizowanego programu szkoleniowego.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • zdobycie kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat zagadnień związanych z poradzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Czynny udział w zajęciach dydaktycznych – minimum 70% obecności
 • zaliczenie testów  z bloków I,II,III (zaliczeniem jest ocena pozytywna, którą uzyskuje się po zdobyciu co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z każdego bloku.),
 • Dodatkowo w trakcie zajęć  w ramach realizacji modułu I są rozwiązywane zadania podsumowujące wybrane partie materiałów, pozwalające prowadzącemu ocenić stopień przyswajania  bieżącej wiedzy przez uczestników oprócz tego uczestnicy kursu otrzymują zadania, które powinni wykonać w domu 
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 100 godz. lekcyjnych (15 - 17 spotkań)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1700,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 2091,-zł od osoby).
 • UWAGA ! Dla osób zgłoszonych prywatnie nie prowadzących działalności gospodarczej specjalny 10% rabat:  cena szkolenia 1880,-zł brutto !)
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
 • Osobom prywatnym opłatę rozkładamy na raty - częstotliwość i wysokość rat uzgadniana indywidualnie.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Zajęcia szkoleniowe online prowadzone są metodami aktywnymi i obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, prace kontrolne, egzamin pisemny.
 • Kurs jest realizowany w weekendy - zajęcia szkoleniowe online odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie w godz. 8.30 -15.00 -a także co drugi wolny weekend w piątki w godz. 16.30 - 19.45 zgodnie z harmonogramem zajęć.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

 

 Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: