Dziś jest: 28-02-2020, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek od towarów i usług – omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 202 0r. oraz 1 kwietnia 2020 r.

Termin szkolenia
18 marzec 2020 r. - godz. 9:00 
Cena za osobę: 395,-zł netto*/485,85,-brutto
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668  e-mail

Formularz zgłoszeniowy.......>>

Cel szkolenia:
Kompleksowe zaprezentowanie zmian nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie. Ponadto przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla każdego podatnika zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT oraz umiejętności w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program

1 stycznia 2020r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz płatności dokonywanych obowiązkowo przy użyciu „Mechanizmu Podzielonej Płatności”.

 1. Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym.
 2. Zasady stosowania obligatoryjnego „Mechanizmu Podzielonej Płatności” przy dokonywaniu zapłaty za określone towary i usługi.
 3. Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji,
 4. Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej,
 5. Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy (możliwość uniknięcia sankcji),

1 stycznia 2020r. – Rozporządzenie Rady UE ustalające listę dokumentów wymaganych dla udowodnienia przemieszczenia towarów w ramach dokonanych dostaw wewnątrzwspólnotowych.

1 kwietnia 2020r. – „Opóźniona” nowelizacja ustawy o VAT obejmująca :

 1. Dostawy i nabycia towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off stock,
 2. Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – m.in. terminowe złożenie informacji podsumowującej,
 3. Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych,

1 kwietnia 2020r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - ustalenie tzw. „Nowej Matrycy Stawek VAT” :

 1. Zmiana załączników ustawowych z obniżonymi stawkami podatku VAT,
 2. Oznaczenia towarów z obniżonymi stawkami podatku z zastosowaniem Kodu Celnego „CN”,
 3. Możliwe /choć nieliczne/ zmiany stawek podatku VAT dotyczące m.in. drewna opałowego, niektórych usług gastronomicznych i artykułów żywnościowych

1 kwietnia 2020r. - Jednolity Plik Kontrolny – zmodyfikowane ewidencje sprzedaży i zakupów.

 1. Wymogi ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatnika :

- poszczególne rodzaje sprzedaży podlegających opodatkowaniu oraz czynności dla których podatek należny rozlicza nabywca,

- dane kontrahentów którym wystawiane są faktury, dane dotyczące faktur, zestawienia zbiorcze,

- szczególne oznaczenia „cyfrowe” przy sprzedaży m.in. niektórych towarów akcyzowych oraz części towarów wymienionych w zał. 15 do ustawy oraz niektórych usług,

- szczególne oznaczenia „literowe” dla niektórych czynności podatnika np. sprzedaży wysyłkowej, dostaw objętych rozliczeniem „marżą”, niektórych dostaw wewnątrzwspólnotowych,

- szczególne oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży.

 1. Wymogi ewidencji zakupów prowadzonej przez podatnika :

- wartości zakupów towarów i usług oraz kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny,

- kwoty korekt odliczeń podatku naliczonego,

- ewidencja zakupów dla celów rozliczania podatku z tytułu osiąganej „marży”,

- dane z otrzymywanych faktur : kontrahenta, oznaczeń dokumentów, dat wystawienia i otrzymania,

- dane z dokumentów celnych,

- szczególne oznaczenia niektórych dokumentów zakupowych.

 1. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji :

- ujęcie zapisów we właściwe okresy rozliczeniowe,

- prowadzenie zapisów w walucie polskiej /PLN/ oraz zaokrąglanie kwot,

- możliwość dokonywania zapisów zbiorczych,

- korekty rozliczeń podatku,

- prowadzenie ewidencji „marż” dla poszczególnych transakcji,

- faktury wystawiane do paragonów oraz faktury uproszczone wystawiane przez kasy rejestrujące,

- terminy wysyłania ewidencji oraz deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K.

 1. Sankcje ustawowe nakładane na podatnika z powodu zaniechania poprawek lub nieterminowego poprawienia wadliwie przesłanej ewidencji.

1 kwietnia 2020r. – Nowelizacja ustaw PIT i CIT w zakresie płatności dokonywanej na rachunek spoza wykazu publikowanego przez Ministra Finansów :

 1. Płatności dokonywane na bankowe rachunki tzw. cesyjne,
 2. Zastosowanie Mechanizmu Płatności Podzielonej na rachunek inny niż w wykazie,
 3. Zawiadomienie do Naczelnika US właściwego dla płatnika w terminie 7 dni,
 4. Przepisy „kolizyjne” dotyczące stanu prawnego w okresie 1.stycznia-31.marca 2020r.

Prowadzący:

Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, praktyk posiadający kilkunastoletnie doświadczenie, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • * W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Formularz zgłoszeniowy.......>>