Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek od towarów i usług – nowy JPK oraz omówienie zmian w przepisach VAT wchodzących od 1 lipca 2020 r., 1 października 2020 r. oraz projektowanej na 1 stycznia 2021 r.

Termin szkolenia:
15 październik 2020 - godz. 9.00 - trwa nabór do grupy !
Cena promocyjna: 370,-zł netto/os.*/455,10,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów obowiązujących w 2020 r.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

PROGRAM

Przepisy przejściowe związane z epidemią COVID-19 :

1.    Obniżone do wysokości 0% i 8% stawki podatku VAT oraz zwolnienia z podatku VAT obejmujące dostawy niektórych towarów – zakres czynności, warunki zastosowania ulg.
2.    Szczególny termin dokonywania zawiadomień dotyczących płatności na rachunki spoza rejestru udostępnianego przez Ministra Finansów.

1 lipca 2020r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz płatności dokonywanych obowiązkowo przy użyciu „Mechanizmu Podzielonej Płatności”.

1.    Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym.
2.    Zasady stosowania obligatoryjnego „Mechanizmu Podzielonej Płatności” przy dokonywaniu zapłaty za określone towary i usługi.
3.    Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji.
4.    Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej.
5.    Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy.

1 lipca 2020r. - Nowelizacja ustaw CIT i PIT w zakresie płatności dokonywanej na rachunek spoza wykazu publikowanego przez Ministra Finansów i z zastosowaniem „Mechanizmu Podzielonej Płatności” :

1.    Płatności dokonywane na bankowe rachunki tzw. cesyjne.
2.    Zastosowanie Mechanizmu Płatności Podzielonej na rachunek inny niż w wykazie.
3.    Zawiadomienie do Naczelnika US właściwego dla płatnika w terminie 7 dni.
4.    Przepisy „kolizyjne” dotyczące stanu prawnego w okresie 1.stycznia-30. czerwca 2020r.

1 lipca 2020r. - Nowelizacja ustawy o VAT obejmująca : 

1.    Dostawy i nabycia towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off stock.
2.    Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – m.in. terminowe złożenie informacji podsumowującej.
3.    Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych.
4.    Rozporządzenie Rady UE ustalające listę dokumentów wymaganych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz ewidencje magazynów call-off stock.

1 lipca 2020r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - ustalenie tzw. „Nowej Matrycy Stawek VAT” :

1.    Zmiana załączników ustawowych z obniżonymi stawkami podatku VAT.
2.    Oznaczenia towarów z obniżonymi stawkami podatku z zastosowaniem Kodu Celnego „CN”.
3.    Zmiany stawek podatku VAT dotyczące szeregu towarów m.in. artykułów żywnościowych, drewna opałowego,  niektórych usług gastronomicznych.

1 października 2020r. - Jednolity Plik Kontrolny – zmodyfikowane ewidencje sprzedaży i zakupów:

1. Wymogi ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatnika :
- poszczególne rodzaje sprzedaży podlegających opodatkowaniu oraz czynności dla których podatek należny rozlicza nabywca,
- dane kontrahentów którym wystawiane są faktury, dane dotyczące faktur, zestawienia zbiorcze,
- szczególne oznaczenia „cyfrowe” przy sprzedaży m.in. niektórych towarów akcyzowych oraz części towarów wymienionych w zał. 15 do ustawy oraz niektórych usług,
- szczególne oznaczenia „literowe” dla niektórych czynności podatnika np. sprzedaży wysyłkowej, dostaw objętych rozliczeniem „marżą”, niektórych dostaw wewnątrzwspólnotowych,
- szczególne oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży.

2.    Wymogi ewidencji zakupów prowadzonej przez podatnika :
- wartości zakupów towarów i usług oraz kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny,
- kwoty korekt odliczeń podatku naliczonego,
- ewidencja zakupów dla celów rozliczania podatku z tytułu osiąganej „marży”,
- dane z otrzymywanych faktur : kontrahenta, oznaczeń dokumentów, dat wystawienia i otrzymania,
- dane z dokumentów celnych,
- szczególne oznaczenia niektórych dokumentów zakupowych.

3.    Ogólne zasady prowadzenia ewidencji : 
- ujęcie zapisów we właściwe okresy rozliczeniowe,
- prowadzenie zapisów w walucie polskiej /PLN/ oraz zaokrąglanie kwot,
- możliwość dokonywania zapisów zbiorczych, 
- korekty rozliczeń podatku,
- prowadzenie ewidencji „marż” dla poszczególnych transakcji,
- faktury wystawiane do paragonów oraz faktury uproszczone wystawiane przez kasy rejestrujące,
- terminy wysyłania ewidencji oraz deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K.

4.    Sankcje ustawowe nakładane na podatnika z powodu zaniechania poprawek lub nieterminowego poprawienia wadliwie przesłanej ewidencji.

1 stycznia 2021r. – Projektowana nowelizacja ustawy o VAT, dotycząca m.in.
1.    Faktur korygujących – obniżających i zwiększających obrót i podatek należny,
2.    Nowej reguły stosowania kursu walutowego w fakturach,
3.    Odliczania podatku naliczonego,
4.    Wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT
5.    Wprowadzenia elektronicznego systemu sprzedaży towarów dla podróżnych - TAX FREE

Prowadzący:
Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, praktyk posiadający kilkunastoletnie doświadczenie, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu właściwej praktyki podatkowej uczestników szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 370,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:455,10,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. /77/ 453-60-09, faks: 775453457; e-mail: biuro@isepszkolenia.pl