Dziś jest: 14-08-2020, imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2020/2021

Termin szkolenia

UWAGA !!!! zmiana terminu szkolenia z 25-27.11.2020 na 28 - 30 wrzesień 2020 
- Zakopane - Hotel Stamary ****
-
www.stamary.pl
Cena: 2100,-zł /netto (2583,00-zł/brutto) - termin potwierdzony !
(przyjazd do hotelu w dniu 27 wrzesień 2020 po godz.16.00)
- przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy na szkolenie o tej samej tematyce cena za osobę wyniesie 1950,-zł netto

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% do ceny netto nie doliczamy VAT (faktura VAT zw.)
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych - nasza oferta na BUR - kliknij tutaj.....
 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>


Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy, dokumentacją pracowniczą, naliczaniem wynagrodzeń, zmian w podatku PIT, czy też Pracowniczych Programów Kapitałowych.  Program szkolenia zawiera zagadnienia począwszy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem czasu pracy oraz  najnowszych zmian przepisów związanych ze zmianami w PIT, które weszły w trakcie roku i wprowadziły sporo zamieszania w bieżących rozliczeniach. Dodatkowo w trakcie szkolenia są omawiane trudne i skomplikowane sytuacje związane z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków ZUS w oparciu o najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Na szkoleniu zostaną omówione również przepisy związane z  wprowadzaniem PPE i PPK oraz zmiany przepisów podatkowych oraz w prawie pracy na rok 2020. 

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, w działach hr, pracowników biur rachunkowych, osób zarządzających oraz właścicieli firm

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - w miesiącu październiku program zostanie zaktualizowany i dostosowany do najnowszych zmian.

DZIEŃ I : Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2020/2021 r.

1.   Czas pracy – zasady ogólne – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.

2.   Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy

3.   Normy czasu pracy

4.   Dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy

5.   Ustalenie wymiaru czasu pracy

6.   Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu

7.   Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta

8.   Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy a rozliczenie czasu pracy

9.   Odpoczynek dobowy i tygodniowy

10. Systemy czasu pracy – jak wybrać najkorzystniejszy system czasu pracy?

11. Indywidualny rozkład czasu pracy

12. Okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych. Jak wprowadzić w życie regulacje związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego?

13. Ruchomy czas pracy – zalety i wady

14. Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy z praktycznymi przykładami

15. Czy można zmienić harmonogram?

16. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

17. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy z praktycznymi przykładami

18. Praca w godzinach nadliczbowych

19. Praca w porze nocnej

20. Odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień

21. Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

22. Jak prowadzić listy obecności?

23. Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy

DZIEŃ 2 cz I: PRAWO PRACY W 2020r. z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 2021 R.- WYBRANE ZAGADNIENIA

1.   Dokumentacja pracownicza.

•    Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowiczej – czy jednak wydłużenie?

•    Jak przechowywać dokumentację?

•    Zmiany w układzie akt osobowych – jak je prawidłowo prowadzić?

•    Zasady wydawania akt papierowych pracownikom; zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom

2. ŚWIADECTWA PRACY – NOWOŚCI W WYDAWANIU

•    Kiedy wydać świadectwo pracy?

•    Jak je prawidłowo wypełnić?

3. Zasady prowadzenia monitoringu pracowników 

•    Dopuszczalne formy monitoringu

•    Monitoring służbowej poczty elektronicznej

•    Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu

•    Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

4. Zasady zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych

•    Nowe zasady stosowania telepracy

•    Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę

•    Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy

5. Zmiany w płacach 2020 r.

•    Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa

•    Nowy katalog świadczeń nie wliczanych do minimalnego wynagrodzenia za pracę

•    Odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych

•    PPK – wady i zalety

6. Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy – reperkusje w stosunkach pracy.

7. Zmiany w procedurze cywilnej w zakresie spraw związanych z prawem pracy – przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika.

8. BHP.

•    Zasady przeprowadzania szkoleń BHP

•    Zmiany w procedurze wypadkowej

•    Postulowane zmiany – możliwość badania stopnia trzeźwości pracownika

9. Projektowane zmiany w prawie pracy:

•    Nowe dni wolne od pracy?

•    Zmiany w formułowaniu ofert pracy?

•    Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – NOWE wyzwania.

•    Zmiany w urlopach wypoczynkowych?

Dzień 2 cz. II i DZIEŃ 3 : Zmiany w zakresie PIT i ZUS w 2020/2021 roku w kontekście Płatnika wynagrodzeń

 1. Rozliczanie podróży służbowych w 2020 r. na bazie wybranych zagadnień
 1. dojazd na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód
 2. warunki pomniejszania diet krajowych i zagranicznych
 3. rozliczenie składkowo – podatkowe finansowanych posiłków
 4. posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń
 5. kurs waluty właściwy dla ustalenia kosztu z tytułu wypłaconej diety
 6. opłaty za autostrady i parkingi
 1. Samochody w jazdach lokalnych i prywatnych w 2020 r.
 1. zwrot kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy 
 2. samochody służbowe do celów prywatnych w najnowszych interpretacjach
 1. Podatek i składki ZUS od benefitów pracowniczych w 2020 r. w tym dla pracowników do 26 lat
 1. posiłki udostępniane pracownikom
 2. finansowanie pracownikom dojazdu do pracy
 3. podnoszenie kwalifikacji zwodowych
 4. świadczenia finansowane ze środków obrotowych i tych przeznaczonych na cele socjalne
 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
 • dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty
 • kwalifikowane jako zapomogi losowe
 • w postaci tzw. imprez masowych
 • związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych
 • świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 1. korzyści materialne wynikające z przepisów płacowych
 • pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe
 • udostępnianie pracownikom mieszkań
 1. świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych
 1. Podatek i składki ZUS a pozostałe świadczenia pracownicze w najnowszych interpretacjach
 1. profilaktyczne (napoje) posiłki – zmiany w przepisach
 2. finansowanie noclegów pracownikom:
 • mobilnym, w podróży służbowej i oddelegowanym
 1. ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
 2. upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 3. prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę

V. Przygotowanie do rocznych rozliczeń PIT za 2020 rok

VI. Konsultacje, dyskusja i zakończenie szkolenia.

Uwaga!!!  Program szkolenia jest ramowy i zostanie przed realizacją szkolenia zaktualizowany do obowiązującego stanu prawnego i najnowszych zmian w przepisach.

 Prowadzący:                                                             

Anna Kędzierska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współwłaściciel biura rachunkowego, Doradca podatkowy z 20 letnim stażem ( nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:
 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami przykładów zawierających bieżące informacje na temat przepisów kadrowo-płacowych. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  aktual nie obowiązujące przepisy oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 3 dni szkolenia po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona).
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia.
 • Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia.
 • Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 • Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania - tutaj
 • Płatność na podstawie faktury. Faktury wysyłamy przed szkoleniem lub przekazujemy uczestnikom w trakcie szkolenia. 

Dla osób które chcą uczestniczyć jedynie w zajęciach (bez noclegu i wyżywienia) - cena razem z materiałami szkoleniowymi wynosi 500zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77 4536009, faks.77 5453457, e-mail: