Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

AKADEMIA VAT od A do Z (32 godz.)

Termin szkolenia: 
5 listopad 2020  - termin potwierdzony !
Kolejne spotkania: 6, 12 i 13 listopad 2020
(łącznie 4 spotkania - 32 godz.)
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro) - godz. 9.00
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania podatku VAT w Polsce z tytułu transakcji krajowych i międzynarodowych.. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. z:

 • zasadami rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym według obowiązującego stanu prawnego,

 • zasadami wystawiania faktur w obrocie gospodarczym,

 • procedurami szczególnymi rozliczeń podatku VAT,

 • wypełniania deklaracji dla celów podatku od towarów i usług.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie jest dedykowane dla osób które zajmują się rozliczaniem podatku VAT i chciałyby usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę , jak również dla osób które dopiero zaczynają lub będą  w przyszłości pracować w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych itp.

Wszystkie informacje będą poparte stosownym orzecznictwem sądów krajowych jak również TSUE oraz interpretacjami wydawanymi przez organy podatkowe, podczas szkolenia będzie kładziony nacisk na sytuacje, w których może pojawić się największe ryzyko niewłaściwego rozliczenia podatku w związku z rozbieżnym orzecznictwem oraz stanowiskiem organów podatkowych.

PROGRAM:

I Dzień (8 h)

1. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

- dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

- świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),

- eksport towarów, import towarów,

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,

- zasady opodatkowania spisu z natury,

- czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,

2. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT

- rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,

- rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,

- zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,

3. Podstawa opodatkowania

- zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),

- podstawa opodatkowania z tytułu WNT,

- świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,

- elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,

- przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

4. Miejsce świadczenia

- miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

- miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),

- miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

II Dzień (8 h)

5. Obowiązek podatkowy

- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,

- świadczenia o charakterze ciągłym,

- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)

- „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,

- obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,

- obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek

6. Stawki podatku VAT

- rodzaje stawek podatkowych,

- zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,

- zwolnienia przedmiotowe,

7.   Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT

- faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,

- zasady i terminy wystawiania faktur,

- faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,

- terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,

- paragon jako faktura, faktury elektroniczne,

- refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,

- skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,

- przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,

- odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

III Dzień (8 h)

8.    Odliczanie i zwrot podatku

- źródło podatku naliczonego,

- terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,

- błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,

- rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży (korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i nieruchomości zastosowanie współczynnika i pre-współczynnika),

- rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu),

- przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

9. JPK:

- struktury JPK,

- sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,

- terminy korygowania JPK zawierającego błędy,

IV Dzień (8 h)

10. Zagadnienia wybrane

- Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

d) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

- Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,

b) obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,

c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,

d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,

e) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,

f) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,

g) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

h) możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,

11. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

Wykładowca:

Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Forma realizacji kursu:

 • Program szkolenia prowadzony jest przede wszystkim w formie praktycznej poprzez zajęcia warsztatowe
 • W trakcie zajęć są  angażowani również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków oraz ro
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W ramach kursu są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie omawianego podatku VAT oraz rozwiązywane są testy w formie zadań sprawdzających przyswojenie danej partii materiałów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie omawianego podatku VAT,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia

 • Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 32 godz. lekcyjnych (4 spotkania)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1.100,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 1.353,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia lub po otrzymaniu faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Osobom prywatnym opłatę rozkładamy na raty - częstotliwość i wysokość rat uzgadniana indywidualnie.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Szkolenie jest realizowane w formie czterech spotkań w weekendy lub ośmiu 4-godzinnych spotkań popołudniami w dni robocze..
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel.774 536 009, fax. 775 453 457, e-mail: