Dziś jest: 24-10-2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

WARSZTATY PODATKOWE (VAT, CIT/PIT) - ( 64 godz.)

Termin szkolenia:
  - trwa nabór do nowej grupy !
miejsce szkolenia - centrum Opola

UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych (BUR)
.........szczegółowe informacje....

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel kursu: 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy na podstawie przekazanej wiedzy rozwiązują problemy z którymi mogą mieć do czynienia w swoim życiu zawodowym w pracy księgowego. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić samodzielnie obliczyć zobowiązania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności, wypełnić niezbędne ewidencje i deklaracje podatkowe oraz rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie identyfikacji i opodatkowania podstawowych zdarzeń gospodarczych.

Adresaci kursu:

Kurs adresowany jest do pracowników księgowości, biur rachunkowych, osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz wszystkich pozostałych osób chcących zdobyć umiejętności księgowe w zakresie rozliczeń podatkowych.

PROGRAM

BLOK I - PODATEK VAT OD A DO Z (32 godz.)
1. Podatek od towarów i usług VAT – ewidencja i rozliczanie i deklarowanie.

1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym.
2. Podatek od towarów i usług w Polsce.
3. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT
5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT.
6. Odpłatne świadczenie usług.
7. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług.
8. Podatnik podatku VAT.
9. Ewidencja VAT.
10. Ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych oraz deklaracji składanych w formie papierowej.
11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku.
12. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe.
13. Fakturowanie.
14. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze.
15. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT.
16. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
17. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących.
18. Zasady wystawiania not korygujących.
19. Zasady przechowywania faktur.
20. Refakturowanie.
21. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT.
22. Kasy rejestrujące.
23. Mechanizm podzielonej płatności.
24. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych.
25. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
26. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
27. Transakcje łańcuchowe i trójstronne.
28. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru.
29. Eksport towarów.
30. Import towarów.
31. Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.
32. Odliczenie podatku naliczonego.
33. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego.
34. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami.
35. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży.
36. Korekta podatku naliczonego.
37. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
38. Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT).
39. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT).
40. Ulga na złe długi.

BLOK II - Podatek dochodowy od A do Z (32 godz.)
2. Podatek dochodowy CIT/ PIT w działalności gospodarczej.

I - Wprowadzenie do podatków dochodowych
1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym i ich znaczenie dla rozrachunków:
2. Formy organizacyjne podmiotów i ich opodatkowanie podatkiem dochodowym PIT lub CIT:
3. Rodzaje aktywności gospodarczej zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców:
4. Ogólne i uproszczone formy podatku dochodowego, zasady ich wyliczania oraz porównanie:
5. Zasada samoopodatkowania:
II – Najważniejsze zagadnienia w CIT i ich odzwierciedlenie w zeznaniu CIT-8
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
2. Wyliczenie dochodu i nowe przepisy w zakresie wyodrębnienia źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
3. Nowe zasady rozliczenia straty.
4. Rok podatkowy.
5. Podatkowe obowiązki ewidencyjne a ustawa o rachunkowości.
6. Przychody podatkowe – zasady ustalania sumy przychodów:
7. Różnice kursowe:
8. Koszty uzyskania przychodów:
9. Samochód w działalności gospodarczej:
10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
11. Leasing – Kodeks cywilny a ujęcie podatkowe.
12. Nowe pojęcie hipotetycznych odsetek od reinwestowanego kapitału własnego i zasady zaliczania tych odsetek do kosztów podatkowych.
13. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych  z  pominięciem rachunku bankowego.
14. Podatek od nieruchomości komercyjnych – dodatkowa podstawa opodatkowania.
15. Limitowanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie wydatków na nabycie – od podmiotów powiązanych – usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
16. Limitowanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie kosztów finansowania dłużnego – zarówno od podmiotów powiązanych, jak i niezależnych.
17. Nowy podatek od aktywów przenoszonych za granicę.
18. Ceny transferowe:
19. Dochody wolne od podatku – trudności w stosowaniu przepisu.
20. Odliczenia od podstawy opodatkowania.
21. Preferencje na działalność innowacyjną.
22. Stawka liniowa 19% lub 9% i zasady ich stosowania. 
23. Płatności, obowiązki deklaratoryjne i sprawozdawcze:
III – Najważniejsze zagadnienia w PIT na zasadach ogólnych i ich odzwierciedlenie w zeznaniu PIT-36
Część 1. Zagadnienia ogólne
1. Trudności w stosowaniu ustawy o PIT – jaki zakres dla osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy:
3. Rozliczanie podatku – wspólnie czy osobno.
4. Zasady wyliczenia dochodu, zakaz kompensaty strat z różnych źródeł, łączenie dochodów z różnych źródeł.
5. Źródła przychodów i koszty ich uzyskania, w tym:
6. Wybrane przychody wolne z opodatkowania.
7. Odliczenia od dochodu – katalog zamknięty.
8. Skala podatkowa i kwota wolna od podatku.
9. Odliczenia od podatku.
10. Obowiązki deklaratoryjne.
Część.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (na zasadach ogólnych) w działalności gospodarczej 
1. Dochody z udziału w spółce osobowej.
2. Analogie między podatkiem PIT w działalności a podatkiem CIT obejmujące:
3. Obowiązki ewidencyjne w działalności gospodarczej  – ustawa o rachunkowości lub rozporządzenie o KPiR.
4. Płatności, obowiązki deklaratoryjne i sprawozdawcze:
IV – Pozostałe zagadnienia w PIT i CIT.
Część 1. Formy uproszczone i ich porównanie do zasad ogólnych w działalności gospodarczej
1. Istotność zakwalifikowania działalności wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU.
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
3. Karta podatkowa:
4. Porównanie form opodatkowania – korzyści i zagrożenia.
Część 2. Elementy prawa międzynarodowego – CIT i PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
1. Zasada rezydencji i zasada źródła, czyli nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
2. Jak czytać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3. Podatek u źródła, czyli obowiązki płatnika:
4. Metody unikanie podwójnego opodatkowania w PIT:
5. Rozliczenie dochodów zagranicznych, uzyskanych przez polskiego rezydenta z pracy:
6. Rozliczenie dochodów zagranicznych, uzyskanych przez polskiego rezydenta z działalności gospodarczej.

Wykładowca:

Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Urszula Romaniuk -  wieloletni pracownik  organów podatkowych – poprzednio na stanowisku starszego komisarza skarbowego, a w ciągu ostatnich lat na stanowisku zastępcy naczelnika w Urzędzie Skarbowym,  praktyk z ogromnym doświadczeniem orzeczniczym w zakresie podatków i finansów. 

Forma realizacji kursu:

 • Program szkolenia prowadzony jest przede wszystkim w formie praktycznej poprzez zajęcia warsztatowe 
 • W trakcie zajęć są  angażowani również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W ramach kursu są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie omawianego podatku VAT oraz  podatku dochodowego CIT/PIT
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie omawianego podatku VAT, CIT/PIT
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 64 godz. lekcyjnych (8 spotkań)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 2.200,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 2706,00,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia lub po otrzymaniu faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Osobom prywatnym opłatę rozkładamy na raty - częstotliwość i wysokość rat uzgadniana indywidualnie.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Szkolenie jest realizowane w formie czterech spotkań w miesiącu w dni robocze.
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457,  e-mail: