Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Warsztaty podatkowe VAT, CIT/PIT (64 godz.)

Termin szkolenia: 
6 maj -  7 lipiec 2021
trwa nabór do grupy
- szkolenie online !!!
(łącznie 8 spotkań - 64 godz.)
Cena: 2200,-zł netto/os.*/2706,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych (BUR)
.........szczegółowe informacje....

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel kursu: 

W trakcie szkolenia uczestnicy na podstawie przekazanej wiedzy rozwiązują problemy z którymi mogą mieć do czynienia w swoim życiu zawodowym w pracy księgowego. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić samodzielnie obliczyć zobowiązania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności, wypełnić niezbędne ewidencje i deklaracje podatkowe oraz rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie identyfikacji i opodatkowania podstawowych zdarzeń gospodarczych.

Adresaci kursu:

Kurs adresowany jest do pracowników księgowości, biur rachunkowych, osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz wszystkich pozostałych osób chcących zdobyć umiejętności księgowe w zakresie rozliczeń podatkowych.

PROGRAM

BLOK I - PODATEK VAT OD A DO Z (32 godz. )
Podatek od towarów i usług VAT – ewidencja i rozliczanie i deklarowanie

Część I
1.  Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT:

- dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
- świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
- eksport towarów, import towarów,
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- import uslug, zakup towarów i uslug (w tym uslug budowlanych) dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca.

2. Zwolnienie podmiotowe oraz czynności wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT:

- rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
- rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT.

3.Obowiązek podatkowy:

- moment powstania obowiązku podatkowego
- zasady ogólne,
- świadczenia o charakterze ciągłym,
- moment powstania obowiązku podatkowego
- zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów) ,
- „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
- obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
- obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek.

4.Miejsce świadczenia :

- miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
- miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
- miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

Część II
5.
Podstawa opodatkowania:

- zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
- podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
- świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
- elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
- przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia.

6.Stawki podatku VAT:  

- rodzaje stawek podatkowych,
- zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
- zwolnienia przedmiotowe.

7. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT:

- faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
- zasady i terminy wystawiania faktur,
- faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
- terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
- paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
- refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
- skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
- przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT.

Część III
8.
Odliczanie i zwrot podatku:

- źródło podatku naliczonego,
- terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP,
- błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży (korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i nieruchomości zastosowanie współczynnika i pre-współczynnika),
- rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu),
- przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Część IV
9.Zagadnienia wybrane:

- samochód a VAT,
- ulga na złe długi,
- split payment,
- JPK,
- zasady dotyczące ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
- terminy i zasady składania deklaracji dla celów VAT (druki VAT-7, VAT-8, VAT-UE, VAT-27),
- zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT,

10.Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych .

BLOK II - Podatek dochodowy od A do Z (32 godz.)
Podatek dochodowy CIT/ PIT w działalności gospodarczej

I.   Wprowadzenie do podatków dochodowych:

1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym i ich znaczenie dla rozrachunków,
2. Formy organizacyjne podmiotów i ich opodatkowanie podatkiem dochodowym PIT lub CIT,
3. Rodzaje aktywności gospodarczej zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców,
4.Ogólne i uproszczone formy podatku dochodowego, zasady ich wyliczania oraz porównanie,
5.   Zasada samoopodatkowania.

II . Najważniejsze zagadnienia w CIT i ich odzwierciedlenie w zeznaniu CIT-8:

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
2.Wyliczenie dochodu i nowe przepisy w zakresie wyodrębnienia źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
3. Nowe zasady rozliczenia straty.
4. Rok podatkowy.
5. Podatkowe obowiązki ewidencyjne a ustawa o rachunkowości.
6.Przychody podatkowe – zasady ustalania sumy przychodów,
7.Różnice kursowe,
8.Koszty uzyskania przychodów,
9. Samochód w działalności gospodarczej,
10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
11. Leasing – Kodeks cywilny a ujęcie podatkowe,
12.Nowe pojęcie hipotetycznych odsetek od reinwestowanego kapitału własnego i zasady zaliczania tych odsetek do kosztów podatkowych.
13.Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych  z  pominięciem rachunku bankowego.
14. Podatek od nieruchomości komercyjnych – dodatkowa podstawa opodatkowania.
15. Limitowanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie wydatków na nabycie – od podmiotów powiązanych – usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
16. Limitowanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie kosztów finansowania dłużnego – zarówno od podmiotów powiązanych, jak i niezależnych.
17. Nowy podatek od aktywów przenoszonych za granicę.
18. Ceny transferowe.
19. Dochody wolne od podatku – trudności w stosowaniu przepisu.
20. Odliczenia od podstawy opodatkowania.
21. Preferencje na działalność innowacyjną.
22. Stawka liniowa 19% lub 9% i zasady ich stosowania.
23. Płatności, obowiązki deklaratoryjne i sprawozdawcze.

III – Najważniejsze zagadnienia w PIT na zasadach ogólnych i ich odzwierciedlenie w zeznaniu PIT-36:
Część 1. Zagadnienia ogólne:

1. Trudności w stosowaniu ustawy o PIT – jaki zakres dla osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
3. Rozliczanie podatku – wspólnie czy osobno.
4.Zasady wyliczenia dochodu, zakaz kompensaty strat z różnych źródeł, łączenie dochodów z różnych źródeł.
5. Źródła przychodów i koszty ich uzyskania,
6. Wybrane przychody wolne z opodatkowania.
7. Odliczenia od dochodu – katalog zamknięty.
8. Skala podatkowa i kwota wolna od podatku.
9. Odliczenia od podatku.
10. Obowiązki deklaratoryjne.

Część.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (na zasadach ogólnych) w działalności gospodarczej :

1. Dochody z udziału w spółce osobowej.
2. Analogie między podatkiem PIT w działalności a podatkiem CIT obejmujące.
3. Obowiązki ewidencyjne w działalności gospodarczej  – ustawa o rachunkowości lub rozporządzenie o KPiR.
4. Płatności, obowiązki deklaratoryjne i sprawozdawcze.

IV – Pozostałe zagadnienia w PIT i CIT:
Część 1. Formy uproszczone i ich porównanie do zasad ogólnych w działalności gospodarczej:

1. Istotność zakwalifikowania działalności wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU.
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
3. Karta podatkowa.
4.Porównanie form opodatkowania – korzyści i zagrożenia.

Część 2. Elementy prawa międzynarodowego – CIT i PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania :

1. Zasada rezydencji i zasada źródła, czyli nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
2.Jak czytać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3. Podatek u źródła, czyli obowiązki płatnika.
4. Metody unikanie podwójnego opodatkowania w PIT.
5.Rozliczenie dochodów zagranicznych, uzyskanych przez polskiego rezydenta z pracy.
6.  Rozliczenie dochodów zagranicznych, uzyskanych przez polskiego rezydenta z działalności gospodarczej.

Prowadzący:

Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.
 

Forma realizacji kursu i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie omawianego podatku VAT, CIT /PIT
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 64 godz. lekcyjnych (8 spotkań)

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na kurs:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 2200,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:2706,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.
 • Program szkolenia prowadzone są przede wszystkim w formie praktycznej poprzez zajęcia warsztatowe na platformie ClickMeeting
 • W trakcie zajęć są  angażowani również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W ramach kursu są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie omawianego podatku VAT oraz  podatku dochodowego CIT/PIT.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457,  e-mail: