Dziś jest: 10-04-2020, imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg życzenia _ strona .png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Czas pracy kierowców - ewidencja i rozliczanie w 2020 r.

Termin szkolenia
maj 2020 - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Praktyczne omówienie tematyki związanej z:
- zasadami wykonywania transportu drogowego pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy
- wymogami jakie kierowcy wykonujący taki transport muszą spełniać, 
- rozliczaniem czasu pracy kierowców,

Adresaci szkolenia
Osoby wykonujące zadania związane z tematyką kadrową lub kadrowo-płacową wobec kierowców oraz do przedsiębiorców którzy w ramach prowadzonej działalności realizują zlecenia w ramach transportu drogowego a także pracowników którzy odpowiadają w firmach za transport drogowy/.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne regulacji czasu pracy kierowców,
 • Zakres przedmiotowy ustawy o c.p.k.
 • Znaczenie określeń użytych w ustawie:
  • transport drogowy,
  • przewóz drogowy,
  • stanowisko pracy kierowcy,
  • podróż służbowa i zasady ustalania należności z tego tytułu,
  • pora nocna,
  • doba i tydzień,
  • dzienny okres odpoczynku.
 • Czas pracy kierowcy – definicja, elementy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy.
 • Czas dyżuru.
 • Okresy pozostawania do dyspozycji.
 • Praca w niedziele i święta.
 • Wymiar czasu pracy.
 • Czas prowadzenia pojazdu.
 • Godziny nadliczbowe – naliczanie i rekompensata.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Systemy czasu pracy:
 • podstawowy,
 • równoważny,
 • przerywany,
 • zadaniowy,
 • tzw. mieszany (przerywany w równoważnym).
 • Zasady ustalania systemów czasu pracy.
 • Przerwy na odpoczynek.
 • Odpoczynki dzienne (dobowe) i tygodniowe (skrócenie, rekompensata).
 • Obowiązki pracodawcy.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Programy stosowane przy rozliczaniu czasu pracy kierowców.

Prowadzący 
Tadeusz Szadkowski - przez ponad 30 lat pełnił obowiązki inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie nadzorował firmy transportowe oraz budownictwa drogowego i mostowego (patronat Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców). W firmach transportowych zajmował się kontrolą czasu pracy kierowców dużo wcześniej niż wynikało to z obowiązujących. Od 2009 roku głównym zadaniem były kontrole czasu pracy kierowców w związku z ustawowym nałożeniem m.in. na PIP obowiązku w tym zakresie. Dodatkowo poza pełnieniem funkcji inspektora zrealizował setki godzin szkoleniowych z tematyki prawa pracy, czasu pracy i czasu pracy kierowców. 

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące zagadnienia związane z rozliczanie czasu pracy kierowców. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń czasu pracy kierowców

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 380,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:467,40,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: