Dziś jest: 24-10-2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Kurs - Prawo Pracy (24 godz.)

 Termin rozpoczęcia kursu:
- trwa nabór do nowej grupy !
(łącznie 24 godz. - 3 spotkania) 
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel kursu:
Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy i ich oddziaływanie na 2020 rok w zakresie : obowiązków RODO, zmian w ewidencjonowaniu czasu pracy, prowadzenia akt osobowych, nowych kategorii osób chronionych przed wypowiedzeniem umów o pracę, pracowniczych programów kapitałowych oraz zmian w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci kursu:
Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Uczestnik kursu nabędzie umiejętność:
- stosowania przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych;
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;

PROGRAM

1.Zagadnienia ogólne: (zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy, stosunek pracy.)
2.Nawiązanie stosunku pracy
3. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej I ochrona danych osobowych
4. Urlopy wypoczynkowe
5. Urlopy bezpłatne i inne zwolnienia od pracy oraz sposoby usprawiedliwiania nieobecności
6. Podstawy z czasu pracy
7. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
8. Odpowiedzialność materialna pracowników
9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
10. Podstawowe informacje w zakresie BHP
11. Zasady rozwiązywanie stosunku pracy
12. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
13. Świadectwo pracy: treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania
14. Test sprawdzający wiedzę

Prowadzący:

Pracownik z instytucji kontrolnej  zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Forma realizacji kursu i materiały szkoleniowe:

 • W trakcie kursu dobierane są metody szkolenia tj.: wykłady, dyskusje moderowane, studia przypadku, symulacje, sesje pytań i odpowiedzi.
 • Stosowane metody mają na celu nabycie określonej umiejętności, wprawy w wykonywaniu zadań zawodowych czy utrwalenia wiedzy.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.
 • Po zakończeniu realizacji kursu uczestnicy wypełniają kwestionariusz, badający opinie i odczucia osób biorących udział w szkoleniu na temat zrealizowanego programu szkoleniowego.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń
 • podatkowych,umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Czynny udział w zajęciach dydaktycznych 
 • Zaliczenie testu - zaliczeniem jest ocena pozytywna, którą uzyskuje się po zdobyciu co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia,
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 24 godz. lekcyjne (4 spotkania)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 720,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 885,60 zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia lub po otrzymaniu faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Osobom prywatnym opłatę rozkładamy na raty - częstotliwość i wysokość rat uzgadniana indywidualnie.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Zajęcia szkoleniowe prowadzone są metodami aktywnymi i obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, prace kontrolne, egzamin pisemny.
 • Kurs jest realizowany w weekendy - zajęcia szkoleniowe odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-15.15  -a także w piątki w godz. 16.15 - 19.30 zgodnie z harmonogramem zajęć.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Cena obejmuje: realizację zajęć, materiały szkoleniowe i poczęstunek

 Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>