Dziś jest: 01-12-2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rachunkowość i Podatki 2020/2021 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

 Termin szkolenia

UWAGA !!!! zmiana terminu szkolenia z 25-27.11.2020 na 28 - 30 wrzesień 2020 
 - Zakopane - Hotel Stamary **** 
- www.stamary.pl
Cena: 2100,-zł /netto (2583,-zł/brutto) - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową !
(przyjazd do hotelu w dniu 27 wrzesień 2020 po godz. 16.00)
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia 
poprzez
 Bazę Usług Rozwojowych - nasza oferta na BUR - kliknij tutaj.....

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

 Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz w zakresie najnowszych zmian w podatkach VAT, PIT i CIT

Poprzez uczestnictwo w kolejnych dniach szkoleniowych uczestnicy nabędą wiedzę  w zakresie:

- sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów i poprawności ustalania przychodów

- zasad ustalania zaliczek na podatek dochodowy i rocznego rozliczenia podatku

- sposobu korygowania rozliczeń i poboru podatku u źródła

- zasad odliczenia VAT i deklarowania podatku należnego

- zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

- możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników

- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT oraz sposobów dokonywania korekt

- sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów

- uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe.

- obowiązków jakie spoczywają na różnych podmiotach sporządzających sprawozdania finansowych w zależności od formy prawnej podmiotu,

- zasad podpisywania, ogłaszania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej.

Powyższe zagadnienia będą omawiane przez najwyższej klasy wykładowców i ekspertów w oparciu o aktualny stan prawny obowiązujący w roku 2020 wraz z przypomnieniem istotnych przepisów które weszły w życie w 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian oraz zmian które wejdą w życie w najbliższym czasie w 2021 roku. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Program 

I Dzień - BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 W DOBIE COVID-19:

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości

1.2. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

1.3. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i nowe stanowiska

1.4. Elektronizacja sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości

1.5. Wizja przyszłości – zmiany od 2021 r.

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg

2.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów

2.2. Inwentaryzacja

2.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

3. Zagadnienia szczegółowe 

3.1. Pozycje bilansu – ujmowanie,  wycena i prezentacja  aktywów i pasywów 

3.2. Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat

3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych

3.5. Zestawienie zmian w kapitale

3.6. Sprawozdanie z działalności

4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki 

4.1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania 

4.2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego 

4.3. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe w dobie COVID 19

5. Zamknięcie roku w dobie COVID 19

5.1. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności -– ujawnienia 

5.2. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu 

5.3. Zasady ujmowania i prezentacji  pomocy wynikającej z tarcz antykryzysowych Covid-19 

5.4. Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju – zasady ujmowania i skutki dla obrazu sytuacji finansowej i majątkowej 

II DZIEŃ - Podatek VAT 2020 – najnowsze zmiany (JPK_VDEK, matryca stawek,dokumentacja podatkowa)

1. JPK od 01.10.2020 r.:

a)Nowa struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
b) Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
c) Ewidencja VAT - sprzedaż:
- podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
- dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
- dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
- oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
d) Ewidencja VAT - zakup:
- wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
- wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,

- dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
- dodatkowe kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),

e) JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
f) Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
g) Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
h) Raportowanie transakcji objętych obowiązkowym MPP (ujęcie w ewidencji VAT),
i) Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK:

- czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?

- w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed lipca 2020r.?

- specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,

- zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

2.Ulga na złe długi:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.

e) wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) opinia Rzecznika Generalnego w sprawie warunków dotyczących statusu nabywcy,

3. Kasy rejestrujące w 2020 r.:

a) Centralne Repozytorium Kas,

b) wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,

c) kasy fiskalne online – terminy wdrażania,

d) paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,

e) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

f) ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,

4. Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

d) terminy i miejsce składania zawiadomienia (3, 7 i 14 dni)

e) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,

b) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,

c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,

d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,

e) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,

f) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,

g) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

h) wprowadzenie możliwości opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,

6. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

a)zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,

b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

c) nowa rola informacji podsumowującej,

d) transakcje wielostronne, nowa definicja podmiotu pośredniczącego,

e) skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

7. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a) wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,

b) zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,

b) nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,

II. Wybrane rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT

1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.

2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.

3. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.

4. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.

III. Zagadnienia wybrane:

1. Faktury:

a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,

b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,

c) zasady korygowania podatku naliczonego,

d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,

e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,

f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

2. Prawo do odliczenia VAT w 2020 r.

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,

e) czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN

f) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

III DZIEŃ – CIT-PIT ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2020 r. I ZMIANY NA 2021 r.

1. Problemy w rozliczaniu CIT/PIT w 2020 r.

1.1.Rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

- wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)

- limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)

- rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych

- zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

- aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

1.2. Rozliczenia podatku u źródła

- wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów

- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

- nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)

- rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

1.3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

- podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania

- ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych

- zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie

- wątpliwości związane z nowymi regulacjami

1.4. Co nowego w PIT

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

- najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)

- należności podlegające opodatkowaniu u źródła

3.Dyskusja

Prowadzący:

I dzień – dr Monika Król - Biegły rewident, posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.

II dzień - Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

I dzień - Łukasz Chłond - doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

  • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji.
  • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

  • 3 dni szkolenia po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez Internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem. W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj. Płatność  na podstawie faktury, którą wszyscy uczestnicy otrzymają na zakończenie szkolenia Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie. Pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.

Dla osób które chcą uczestniczyć jedynie w zajęciach (bez noclegu i wyżywienia) - cena razem z materiałami szkoleniowymi wynosi 500,-zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: