Dziś jest: 15-05-2021, imieniny: Dionizego, Nadziei, Zofii
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Bilans 2021 i Podatki 2021/2022 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

 Termin szkolenia

27 - 29 wrzesień 2021  - Zakopane - Hotel Stamary **** - www.stamary.pl
Cena: 2100,-zł /netto (2583,-zł/brutto)
(przyjazd do hotelu w dniu 26 wrzesień 2021 po godz. 16.00)
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia 
poprzez
 Bazę Usług Rozwojowych - nasza oferta na BUR - kliknij tutaj.....

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

 Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz w zakresie najnowszych zmian w podatkach VAT, PIT i CIT

Poprzez uczestnictwo w kolejnych dniach szkoleniowych uczestnicy nabędą wiedzę  w zakresie:

- sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów i poprawności ustalania przychodów

- zasad ustalania zaliczek na podatek dochodowy i rocznego rozliczenia podatku

- sposobu korygowania rozliczeń i poboru podatku u źródła

- zasad odliczenia VAT i deklarowania podatku należnego

- zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

- możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników

- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT oraz sposobów dokonywania korekt

- sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów

- uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe.

- obowiązków jakie spoczywają na różnych podmiotach sporządzających sprawozdania finansowych w zależności od formy prawnej podmiotu,

- zasad podpisywania, ogłaszania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej.

Powyższe zagadnienia będą omawiane przez najwyższej klasy wykładowców i ekspertów w oparciu o aktualny stan prawny obowiązujący w roku 2021 wraz ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian, które wejdą w życie w roku 2022

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Program szkolenia:


Dzień I
Bilans 2021 – księgowe zamknięcie roku 2021 i przygotowanie ksiąg do otwarcia 2022 roku

 • Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty:

1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie.
2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
3.Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego.
4.Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek.
5.Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro.
6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek. 
7.Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego.
8.Badanie rocznego sprawozdania finansowego.
9.Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
10.Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego w KRS.
11.Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego.
12.Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
13.Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym – doświadczenia z roku ubiegłego.
14. Zmiany w prawie bilansowym.

 • Sprawozdanie finansowe za 2021 rok - struktura oraz jego elementy:

1.Bilans.
2.Rachunek zysków i strat.
3.Rachunek przepływów pieniężnych.
4.Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5.Dodatkowe informacje i objaśnienia .

 • Inwentaryzacja.
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia.
 • Aktualne problemy księgowe i podatkowe roku 2021 mające wpływ na sporządzanie sprawozdania finansowego.
 • Dyskusja i zakończenie.

Dzień II

CIT-PIT rozliczenie podatku dochodowego za 2021 r. i zmiany na 2022 r.

1. Rozliczenie strat z lat ubiegłych – wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat i przypisanie straty do źródła przychodu.

2. Źródła przychodów w CIT – podział na zyski kapitałowe (definicja, katalog, wątpliwości) o przychody z pozostałych źródeł, przypisanie kosztów do źródeł, ustalenie dochodu/straty w ramach źródeł przychodu.

3. Przychód podatkowy w CIT:

3.1. Należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego,
3.2. Kary umowne, odszkodowania a przychody,
3.3. Moment rozpoznania przychodu (wydanie towaru, wystawienie faktury, wykonanie usługi, protokoły zdawczo-odbiorcze, rozliczenia okresowe),
3.4. Otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty, należności o charakterze definitywnym i niedefinitywnym,
3.5. Przychody z nieodpłatnych świadczeń (np. poręczenia, służebności, korzystanie z cudzego majątku bez odpłatności),
3.6. Korekta przychodu – moment ujęcia.

4. Koszty uzyskania przychodu w CIT:

4.1. Powiązanie kosztów z przychodami, koszty bezpośrednie i pośrednie – definicja, przykłady.
4.2. Moment poniesienia kosztu w ustawie o CIT oraz orzecznictwie.
4.3. Korekta kosztu uzyskania przychodu – moment ujęcia.
4.4. Rozliczanie kosztów w czasie.
4.5. Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT.
4.6. Limit kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych – aktualne interpretacje i orzecznictwo.
4.7. Koszty używania samochodów w firmie – aktualne interpretacje i orzecznictwo
4.8. Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu.
4.9. Reklama i reprezentacja – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną (np. imprezy świąteczne, noworoczne, prezenty dla kontrahentów).

5. Rozliczenie podatku u źródła potrąconego za granicą, sprawozdawczość związana z podatkiem pobranym w Polsce, certyfikaty rezydencji.

6. Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2021 r.

7. Szczególne rozwiązania i zasady w CIT/PIT  w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

8. Pozostałe zagadnienia i zmiany  w przepisach 2021-2022.

Dzień III

Podatek VAT - problemy roku 2021 i zmiany na rok 2022

 • Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.:
  - terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych, zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług, odwrotnego obciążenia
  - potrącanie VAT –u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji, „media” itp.,
  - zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,
  - terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji.
 • Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego
  - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).
 • Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.
 • Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT – em np.:

- zasady rozliczania skont,
- konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
- kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,
- zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT – em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług,
- podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych.

 • Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np.:
  - zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  - usługi i dostawy wykonywane częściowo,
  - obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym,
  - zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
  - szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów” (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.,
  - obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.
 • Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.
 • Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).
 • Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).
 • Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).
 • Pozostałe zagadnienia i zmiany  w przepisach 2021-2022.

Prowadzący:

I dzień – dr Monika Król - Biegły rewident, posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.

II dzień - Łukasz Chłond - doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

III dzień -Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 3 dni szkolenia łącznie 22 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez Internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem. W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj. Płatność  na podstawie faktury, którą wszyscy uczestnicy otrzymają na zakończenie szkolenia Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie. Pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.

Dla osób które chcą uczestniczyć jedynie w zajęciach (bez noclegu i wyżywienia) - cena razem z materiałami szkoleniowymi wynosi 500,-zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: