Dziś jest: 14-08-2020, imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rachunkowość i Podatki 2020/2021 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

 Termin szkolenia

UWAGA !!!! zmiana terminu szkolenia z 25-27.11.2020 na 28 - 30 wrzesień 2020 
 - Zakopane - Hotel Stamary **** 
- www.stamary.pl
Cena: 2100,-zł /netto (2583,-zł/brutto) - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową !
(przyjazd do hotelu w dniu 27 wrzesień 2020 po godz. 16.00)
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia 
poprzez
 Bazę Usług Rozwojowych - nasza oferta na BUR - kliknij tutaj.....

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

 Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz w zakresie najnowszych zmian w podatkach VAT, PIT i CIT

Poprzez uczestnictwo w kolejnych dniach szkoleniowych uczestnicy nabędą wiedzę  w zakresie:

- sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów i poprawności ustalania przychodów

- zasad ustalania zaliczek na podatek dochodowy i rocznego rozliczenia podatku

- sposobu korygowania rozliczeń i poboru podatku u źródła

- zasad odliczenia VAT i deklarowania podatku należnego

- zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

- możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników

- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT oraz sposobów dokonywania korekt

- sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów

- uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe.

- obowiązków jakie spoczywają na różnych podmiotach sporządzających sprawozdania finansowych w zależności od formy prawnej podmiotu,

- zasad podpisywania, ogłaszania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej.

Powyższe zagadnienia będą omawiane przez najwyższej klasy wykładowców i ekspertów w oparciu o aktualny stan prawny obowiązujący w roku 2020 wraz z przypomnieniem istotnych przepisów które weszły w życie w 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian oraz zmian które wejdą w życie w najbliższym czasie w 2021 roku. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Program 

 

III Dzień - Bilans 2020 – księgowe zamknięcie roku 2020 i przygotowanie ksiąg do otwarcia 2021 roku

 1. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
  5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
  6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek, 
  7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego, 
  12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  13. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym – doświadczenia z roku ubiegłego
  14. Zmiany w prawie bilansowym
 2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - struktura oraz jego elementy
  1. Bilans
   1. Struktura bilansu
   2. Zasady wyceny
   3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR
   4. Aktywa trwałe
   5. Zapasy
   6. Należności
  2. Rachunek zysków i strat
   1. Struktura rachunku zysków i strat
   2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny
   3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności
   4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne
   5. Przychody oraz koszty finansowe
  3. Rachunek przepływów pieniężnych
   1. Struktura
   2. Obowiązek sporządzania
   3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia
   4. Rodzaje przepływów pieniężnych
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 3. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
   1. Spis z natury
   2. Potwierdzenie sald
   3. Weryfikacja dokumentów
  3. Rozliczenia inwentaryzacji
  4. Wycena
 4. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
 5. Dyskusja i zakończenie.

II DZIEŃ - Podatek VAT - problemy roku 2020 i zmiany na rok 2021

 1. Split payment:

-zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT,

-zasady dokonywania płatności z rachunku VAT,

-możliwość wystąpienia o zwrot podatku w trybie 25 dni,

-możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący,

 1. Struktury JPK.
 2. Refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
 3. Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy, sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT i w informacji podsumowującej.
 4. Miejsce świadczenia:

-z tytułu dostawy towarów,

-z tytułu wykonania usługi,

-z tytułu WNT

 1. Podstawa opodatkowania VAT

- skonto,

- transport, ubezpieczenie,

- zwrot wydatków,

- nieodpłatne świadczenia,

- opakowania zwrotne,

- kurs walutowy

- zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania

 1. Fakturowanie

- terminy wystawiania faktur, faktur korygujących, duplikatów,

- zwroty towarów,

- faktury i noty korygujące,

- art. 108 ustawy o VAT (m.in. puste faktury, w jakich sytuacjach wystawienie „pustej” faktury nie powoduje powstania obowiązku odprowadzenia podatku należnego),

- anulowanie faktur,

- orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące przedmiotowego zakresu

 1. zasady powstawania obowiązku podatkowego,

- usługi i dostawy wykonywane częściowo,

- obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym,

- zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,

-dostawa „mediów”

-usługi  budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia,

-dostawa gruntów, budynków, budowli,

-zaliczki, zadatki, przedpłaty,

-obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

-obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się wg metody kasowej,

-WNT, WDT, import usług i zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca

 1. Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:

-rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samonaliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane)

-terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych,

-zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek,

- terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,

-przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

 1. Zmiany w VAT 2020-2021 r.

III DZIEŃ – CIT-PIT ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2020 r. I ZMIANY NA 2021 r.

1. Problemy w rozliczaniu CIT/PIT w 2020 r.

1.1.Rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

- wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)

- limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)

- rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych

- zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

- aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

1.2. Rozliczenia podatku u źródła

- wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów

- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

- nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)

- rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

1.3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

- podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania

- ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych

- zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie

- wątpliwości związane z nowymi regulacjami

1.4. Co nowego w PIT

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

- najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)

- należności podlegające opodatkowaniu u źródła

3.Dyskusja

Prowadzący:

I dzień – dr Monika Król - Biegły rewident, posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.

II dzień - Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

I dzień - Łukasz Chłond - doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 3 dni szkolenia po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez Internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem. W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj. Płatność  na podstawie faktury, którą wszyscy uczestnicy otrzymają na zakończenie szkolenia Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie. Pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.

Dla osób które chcą uczestniczyć jedynie w zajęciach (bez noclegu i wyżywienia) - cena razem z materiałami szkoleniowymi wynosi 500,-zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: