Dziś jest: 15-11-2019, imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Bilans 2019 i Podatki 2020 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

 Termin szkolenia

27 - 29 listopad 2019  r. - Zakopane - Hotel Stamary **** - www.stamary.pl
Cena: 2100,-zł /netto (2583,-zł/brutto)
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych

  - nasza oferta na BUR - kliknij tutaj.....

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Szkolenie będzie uwzględniało aktualne zmiany przepisów obowiązujacych w 2019 r. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Program 

I DZIEŃ - CIT-PIT ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO 2019 r. ORAZ ZMIANY NA 2020 r.

II DZIEŃ – Zmiany w podatku VAT - przepisy uchwalone i projektowane zmiany - 01.09.19, 1.11.19 / 01.01.20 i 01.07.20 r.

1) Split payment:

 • zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT,
 • zasady dokonywania płatności z rachunku VAT,
 • możliwość wystąpienia o zwrot podatku w trybie 25 dni,
 • możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący,

2) Struktury JPK.

3) Refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

4) Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy, sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT i w informacji podsumowującej.

5) Miejsce świadczenia:

 • z tytułu dostawy towarów,
 • z tytułu wykonania usługi,
 • z tytułu WNT

6) Podstawa opodatkowania VAT

 • skonto,
 • transport, ubezpieczenie,
 • zwrot wydatków,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • opakowania zwrotne,
 • kurs walutowy
 • zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania

7) Fakturowanie

 • terminy wystawiania faktur, faktur korygujących, duplikatów,
 • zwroty towarów,
 • faktury i noty korygujące,
 • art. 108 ustawy o VAT (m.in. puste faktury, w jakich sytuacjach wystawienie „pustej” faktury nie powoduje powstania obowiązku odprowadzenia podatku należnego),
 • anulowanie faktur,
 • orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące przedmiotowego zakresu 

8) Zasady powstawania obowiązku podatkowego,

 • usługi i dostawy wykonywane częściowo,
 • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym,
 • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • dostawa „mediów”
 • usługi  budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia,
 • dostawa gruntów, budynków, budowli,
 • zaliczki, zadatki, przedpłaty,
 • obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się wg metody kasowej,
 • WNT, WDT, import usług i zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca

9) Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:

 • rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samonaliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane)
 • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych,
 • zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek,
 • terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

10) Zmiany w VAT w 2019 r.

 • ulga na złe długi na gruncie VAT,
 • regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych:
  • bony jednego przeznaczenia a bony różnego przeznaczenia,
  • emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
  • świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
  • obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.
 • deklaracje VAT od 1 lipca 2019 r.:
  • zmiana struktury JPK,
  • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
  • wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.
 • zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.
 • nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 r.:
  • plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
  • sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
  • nowe zasady wystawiania paragonów,
  • modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
  • nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
 • Bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT

III Dzień  -  Bilans 2019 – księgowe zamknięcie roku 2019 i przygotowanie ksiąg do otwarcia 2020 roku.

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości

1.1. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

1.2. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i nowe stanowiska

1.3. Wizja przyszłości – zmiany od 2020 r.

2. Elektronizacja sprawozdań finansowych

2.1. Zakres i przedmiot elektronizacji sprawozdań

2.2. Przygotowania e-sprawozdania – spójność z zasadami (polityką) rachunkowości

2.3. Najczęstsze problemy przy sporządzaniu  e-sprawozdania – podpisywanie i składanie 

3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg

3.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów

3.2. Inwentaryzacja

3.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

3.4. Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

4. Zagadnienia szczegółowe

4.1. Pozycje bilansu – ujmowanie,  wycena i prezentacja  aktywów i pasywów 

4.2. Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat

4.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

4.4. Rachunek przepływów pieniężnych

4.5. Zestawienie zmian w kapitale

4.6. Sprawozdanie z działalności

5. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki

5.1. Zdarzenia po dacie bilansu 

5.2. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania 

5.3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego 

5.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego.

Prowadzący:

I dzień - Łukasz Chłond - doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

II dzień - Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.
III dzień – dr Monika Król - Biegły rewident, posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.

PDFoferta Bilans 27 - 29 listopad 2019 - Zakopane.pdf

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 3 dni szkolenia po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez Internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem. W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj. Płatność  na podstawie faktury, którą wszyscy uczestnicy otrzymają na zakończenie szkolenia Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie. Pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.

Dla osób które chcą uczestniczyć jedynie w zajęciach (bez noclegu i wyżywienia) - cena razem z materiałami szkoleniowymi wynosi 500,-zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: