Dziś jest: 19-06-2021, imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT od A do Z - z uwzględnieniem bieżących zmian w przepisach podatkowych (32 godz.)

Termin szkolenia: 
23 czerwiec - 10 wrzesień 2021 -
trwa nabór do grupy
- szkolenie online !!!
(łącznie 4 spotkania - 32 godz.)
Cena: 1100,,-zł netto/os.*/1353,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania podatku VAT w Polsce z tytułu transakcji krajowych i międzynarodowych.. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. z:

 • zagadnieniami dotyczącymi zakresu, zwolnień i podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług VAT
 • zagadnienia dotyczące zakresu fakturowania i obowiązku podatkowego. 

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów obowiązujących od 2021 roku.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

PROGRAM:

I Dzień (8 h)

1. Podatek VAT – podstawowe cechy i pojęcia, zasady funkcjonowania i rozliczania.

2. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń

- rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,

- rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,

- zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,

3. Podatek należny - zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

- dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

- świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),

- eksport towarów, import towarów,

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług, zakup towarów, dla których podatnikiem jest nabywca,

- zasady opodatkowania spisu z natury,

- czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,

4. Podatek należny - miejsce świadczenia

- miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

- miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),

- miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

II Dzień (8 h)

5. Podatek należny - obowiązek podatkowy

- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,

- świadczenia o charakterze ciągłym,

- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)

- „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,

- obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,

- obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek

6. Podatek należny - podstawa opodatkowania

- zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),

- podstawa opodatkowania z tytułu WNT,

- świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,

- elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,

- przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia

7. Podatek należny - stawki podatku VAT

- rodzaje stawek podatkowych,

- zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,

- zwolnienia przedmiotowe,

8.   Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące

- faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,

- zasady i terminy wystawiania faktur,

- faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,

- terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,

- paragon jako faktura, faktury elektroniczne,

- refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, samofakturowanie,

- skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,

- faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,

- faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,

- przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,

- odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

III Dzień (8 h)

9.    Podatek naliczony - odliczanie i zwrot podatku
- źródło podatku naliczonego,

- terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,

- błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,

- przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

10. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

- sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika

- korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,

10. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

-  terminy zwrotu,

- warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,

- sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.

11. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych

IV Dzień (8 h)

12. Zagadnienia wybrane

- JPK od 01.10.2020 r. i kolejne zmiany w 2021 roku

 • Nowa struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
 • Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
 • Ewidencja VAT - sprzedaż:

- podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
- dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
- dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
- oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).

Ewidencja VAT - zakup:

- wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
- wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
- dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
- dodatkowe kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),

 • JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
 • Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
 •  Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
 •  Raportowanie transakcji objętych obowiązkowym MPP (ujęcie w ewidencji VAT),
 •  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK:

- czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?

- w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed lipca 2020r.?

- specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,

- zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

- Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

d) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

- Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,

b) obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,

c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,

d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,

e) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,

f) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,

g) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

h) możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,

- Ulga na złe długi:

a) warunki i zasady stosowania ulgi,

b) orzecznictwo TSUE w tym zakresie

- VAT – samochody

a) przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,

b) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,

c) korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu

- Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej

a) warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,

b) sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.

- Składy konsygnacyjne

- WIS

- panel dyskusyjny

Wykładowca:

Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z ponad 17 letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 1100,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:1353,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.