Dziś jest: 19-06-2021, imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek od towarów i usług "VAT" w 2021 roku - ujmowanie korekt, zmiany w JPK, opodatkowanie e-commerce, przymiarka do "SLIM VAT 2"

Termin szkolenia:
22 czerwiec 2021 - godz. 9.00 - 14.30 - termin potwierdzony !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług oraz podatkach dochodowych. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów obowiązujących od 2021 roku.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Program szkolenia :

1. Nieodpłatne przekazanie towarów:

a) pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,

b) próbki,

c) towary niskiej wartości,

d) bony jednego i różnego przeznaczenia

2. Zasady rozliczania korekty sprzedaży:

a) korekta sprzedaży do końca 2020 r.:

- warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),

- terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

b) zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:

- zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,

- wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),

- terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

c) uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,

d) anulowanie faktury a korekta do „zera”,

e) odpowiedzialność karna i karna-skarbowa za posługiwanie się (lub wystawienie) wadliwymi lub nierzetelnymi fakturami.

3. JPK w 2021 r. 

4. Prawo do odliczenia VAT:

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego w 2021 r.,

b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,

e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE),

f) czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),

g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

g) regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,

6. Kasy rejestrujące:

a) wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,

b) paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,

c) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :

a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,

b) kompensata a split payment,

c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,

d) rozliczenia podatnika z agencją celną,

e) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

f) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

g) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)

i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT - warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

8. Kurs walutowy w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT:

a) Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące do końca 2020 r.,

- kurs ustalany według zasad ogólnych,

- kurs stosowany do ustalenia podstawy opodatkowania przy WNT, imporcie usług oraz przy zakupach towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz przy korygowaniu tych transakcji,

b) Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące w 2021 r.:

- możliwość wyboru zasad ustalania kursu walutowego,

- warunki jakie należy spełnić, aby stosować kurs właściwy dla podatku dochodowego w rozliczeniach dotyczących podatku VAT,

9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,

b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

c) rola informacji podsumowującej,

d) transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,

e) skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

10. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:

a) zasady rozliczania zaliczki z tytułu eksportu towarów obowiązujące do końca 2020 r.,

- warunek wywozu towarów w terminie 2 miesięcy,

- sytuacje w jakich powyższy warunek nie obowiązuje,

b) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:

- warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,

- sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,

c) eksport pośredni i bezpośredni,

d) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,

e) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,

11. Projektowane zmiany na rok 2021 (slim vat 2):

a) faktury ustrukturyzowane,

b) uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,

c) zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,

d) zmiany dotyczące stosowania ulgi na złe długi,

e) poprawa płynności w MPP,

f) zmiany w zakresie opcji opodatkowania dostawy nieruchomości,

g) zasada neutralności a odwrotne obciążenie,

h) zmiana zasad dotyczących korekty podstawy opodatkowania,

Prowadzący:
Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.
 

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>