Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przez pracodawców - zakres, forma, obowiązki w tym związane z RODO

Termin szkolenia
1 październik 2020 -  godz. 9:00 - termin potwierdzony !
 Cena promocyjna: 350,-zł netto/os. (430,50,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Omówienie najważniejszych aspektów dotyczących prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej. 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracodawców, zleceniodawców, właścicieli firm, osób zarządzających zespołami pracowniczymi, (HR) pracowników działów kadr i płac oraz innych osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu tematyki szkolenia.

PROGRAM

 1. Zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat.
  2. Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej.
  3. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
  4. Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
  5. Niszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
  6. Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
  7. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
 2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.
  1. Część A akt osobowych - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
  2. Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy.
  3. Cześć C akt osobowych - dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.
  4. Cześć D akt osobowych - dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej.
 3.  RODO – obowiązki pracodawcy w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych
  1. Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
  2. Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  3. Pytania zakazane w procesie rekrutacji
  4. Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
  5. zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
  6. Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
  7. RODO – a ZFŚS
 4. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
  1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
  2. Przedwstępna umowa o pracę.
  3. Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
  4. Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
  5. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
  6. Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 5.       Dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
  1. Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie, informacja o warunkach zatrudnienia.
  2. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami wewnątrzzakładowymi.
  4. Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich.
  5. Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia.
  6. Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
  7. Dokumentacja pracownicza prowadzona poza aktami osobowymi.
 6. dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia
  1. Formy rozwiązania stosunku pracy.
  2. Świadectwo pracy i jego treść.
  3. Sprostowanie świadectwa pracy
  4. Informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji.
  5. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
  6. Badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia.

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających analizowane zagadnienia. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę 
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie ,zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50 -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457 e-mail: