Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Kurs – Specjalista ds. zamówień publicznych (32 godz.)

Termin szkolenia 
maj/czerwiec 2021 - szkolenie online !!!
(łącznie 4 spotkania - 32 godz.)
Cena: 1200,,-zł netto/os.*/1476,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uporządkowanie procedury prowadzenia postępowania zamówienia publicznego.

Adresaci szkolenia:
Osobom wkraczającym w temat zamówień publicznych szkolenie pokaże co i w jakiej kolejności należy robić, a osobom zaawansowanym usystematyzuje wiedzę, aby w miarę możliwości nie popełniać błędów proceduralnych. Szkolenie pozwoli także zapoznać się z najnowszą linią orzeczniczą.

Program szkolenia :obejmuje, krok po kroku, procedurę zamówienia publicznego, ze wskazaniem aktualnych na dzień szkolenia stanów prawnych.

Zajęcia prowadzone są systemem mentoringu. Każdy dzień rozpoczyna się wykładem systematyzującym podstawowe pojęcia, a następnie – w ramach przekazywanej wiedzy – uczestnicy aktywnie uczestniczą w zajęciach.

W przyjętym systemie zajęcia nie są więc sztucznie dzielone na dni i godziny, a program jest programem ramowym, w którym zakres tematyczny może ulec zmianie, w zależności od potrzeb uczestników, jednocześnie gwarantując realizację ramowego minimum programowego w zakresie merytorycznym.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – krok po kroku – minimum programowe.

1.      Stan prawny zamówień publicznych.
2.      Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych., Zamówienia obronne, a zamówienia sektorowe po nowelizacji – nowe zasady.
3.      Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych., Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp. Nowy katalog wyłączeń.
4.      Zasady udzielania zamówień publicznych:

 • wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy,
 • zamówienia mieszane,
 • zamówienia udzielane w częściach,
 • obowiązek dzielenia na części.

5.      Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - „usługi społeczne". Wartości od których obowiązują zamówienia społeczne oraz nowe zasady udzielania takich zamówień.
6.      Procedura Zamówienia Publicznego:

 • regulamin zamówień,
 • komisja przetargowa,
 • zespół,
 • dialog techniczny,
 • plan zamówień.

7.      Przykładowa procedura postępowania-procedura podstawowa, a procedura odwrócona:

 • opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
 • określenie kryteriów oceny ofert,
 • szacowanie wartości zamówienia,
 • wybór trybu postępowania,
 • przygotowanie protokołu z postępowania,
 • warunki udziału w postępowaniu,
 • wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na jakim etapie Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty w procedurze krajowej, a na jakim (JEDZ) w procedurze „unijnej. Jak       należy wypełniać JEDZ i czego oczekiwać w treści JEDZ w związku z wymogami „unijnymi", a Rozporządzeniem w sprawie dokumentów, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymogi formalne, wymagana treść SIWZ, przykładowe kryteria wyboru,

 • ogłoszenie postępowania,
 • termin składania wniosków, ofert.

Problemy związane z ogłoszeniami po nowelizacji,

 • udostępnienie, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji.

Nowe zasady udostępniania SIWZ,

 • otwarcie ofert

Nowe czynności po otwarciu ofert,

 • badanie i ocena ofert.

Procedura odwrócona. Wzywanie do uzupełniania lub wyjaśniania,

 • wskazanie i wybór najkorzystniejszej oferty.

Zmiana sposobu informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty,

 • czynności po wyborze najkorzystniejszej oferty. Nowe terminy na podpisanie umowy w trybach „krajowych".
 • umowa.

Nowy katalog dopuszczalnych zmian umowy,

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8.      Seminarium. Warsztaty.

Krótki „rys historyczny”  o prawie zamówień publicznych w Polsce „okiem wykładowcy”:

Celem każdej zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych było „… uczytelnienie systemu prawa i uczynienie go zrozumiałym dla stron występujących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego …”, co wynikało z faktu, że „… wykonawcy, a często również zamawiający, nie bardzo rozumieli, z jakim prawem mają do czynienia …”.

Co więcej, każda zmiana – zdaniem jej twórców – była „… znacznie lepsza …”, ponieważ „… jej systematyka, logika budowy i sam kształt…” pozwalała na „… łatwiejsze korzystanie z prawa przez wszystkich tych, którzy nie są zawodowymi prawnikami, a zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, opartej w dużej mierze na możliwości zdobywania i realizowania kontraktów publicznych …”.

Na zakończenie uzasadnienia wnoszonych zmian, wskazuje się, że nie bez znaczenia jest „…zwiększenie efektywności wydawania środków publicznych, bez jednoczesnego obciążania administracji publicznej nadmierną biurokracją …”.

Zmiany tworzące system zamówień publicznych realizowały „… większość oczekiwań praktyki (zwiększenie przejrzystości regulacji, usprawnienie procedur, wzrost ochrony interesów publicznych) oraz konieczność dalszego dostosowania do rozwiązań europejskich …”.

Uchwalona 21 stycznia 2004 roku Ustawa Prawo zamówień publicznych zaczęła obowiązywać od 2 marca 2004 roku. W trakcie pierwszych 10 miesięcy jej obowiązywania – jeszcze w 2004 roku – dokonano w jej treści 6 zmian. Kolejnych 2 zmian dokonano w 2005 roku, a w 2006 roku jeszcze dalszych 4. I tak, pierwszy tekst jednolity, został ogłoszony w dniu 14 września 2006 roku, dnia 21 listopada 2007 roku ogłoszono kolejny tekst jednolity, następny dnia 25 czerwca 2010 roku, jeszcze jeden 9 sierpnia 2013 roku i jeszcze raz – piąty – w Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2015 roku, pod poz. 2164.

Po ostatnim tekście jednolitym z grudnia 2015 roku, zmiany następowały po 28 lipca 2016 r.; 31 sierpnia 2016 r.; 1 września 2016 r.; 1 października 2016 r.; 7 października 2016 r.; 9 października 2016 r.; 14 grudnia 2016 r. 1 stycznia 2017 r. oraz 14 stycznia 2017 r.

Kolejna zmiana, o której oficjalnie wiadomo (dotycząca obowiązku powoływania „zespołu”), wejdzie w życie 14 lipca 2017 roku.

Do powyższego systemu zamówień publicznych należy dodać szereg wytycznych, które doczekały się statusu „źródeł prawa w szerszym znaczeniu” oraz niezliczoną ilość informacji pokontrolnych, które uzupełniają obiegowe opinie prawne, zalecenia i okólniki, tworząc zastępczy, równoległy system zamówień publicznych oparty o „bogatą wiedzę i doświadczenie” zespołów kontrolujących.

Powyższy stan faktyczny wskazuje, że uczestnicy rynku zamówień publicznych postawieni są przed niebagatelnym problemem. Nieustające zmiany zachodzące w tekście ustawy, nieustające interpretacje i uzasadnienia kontroli, powodują konieczność korygowania przyzwyczajeń na bieżąco. Tym sposobem osoby wchodzące w ten zawód, otrzymują niezliczoną liczbę „przykładów”, często sprzecznych lub wadliwych prawnie.

Forma realizacji kursu:

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach.

 • Kurs prowadzony jest systemem mentoringu. Każde zagadnienie rozpoczyna się wykładem systematyzującym pojęcia, a następnie – w ramach przekazywanej wiedzy – uczestnicy aktywnie uczestniczą w zajęciach. W trakcie zajęć realizowane są również ćwiczenia do wykonania przez uczestników.
 • Program szkolenia w trakcie kursu jest ukierunkowywany na branże z jakimi mają do czynienia uczestnicy szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • Zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z  przygotowaniem procedury postępowania zamówienia publicznego.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Pozytywne zdanie testu końcowego;
 • Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 32 godz. lekcyjnych (4 spotkania)

Wykładowca:

Krzysztof Błachut - Specjalista ds. zamówień publicznych, przygotowuje i prowadzi postępowania zlecone przez Jednostki Sektora Finansów Publicznych. Prowadzi również szkolenia dotyczące tematyki zamówień publicznych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 •     Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1200,-zł .
 •     Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (brutto - 1476 zł).
 •     W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.

Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 

zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>