Dziś jest: 10-04-2020, imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg życzenia _ strona .png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Urlopy i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2020

 Termin szkolenia
11 maj 2020 - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala nr 60) 
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:

Zgodnie z definicja stosunku pracy, pracownik ma pracować a pracodawca ma go zatrudnić i wypłacać wynagrodzenie. Jednak ze stosunkiem pracy związane są również inne zagadnienia, w tym uregulowania dotyczące okresów niewykonywania pracy przez pracownika. Jedna z takich instytucji są urlopy wypoczynkowe:
•komu i a jakich warunkach należy udzielić urlopu wypoczynkowego,
•w jaki sposób ustalać wymiary urlopu,
•przypadki kumulacji nieobecności w pracy i ich konsekwencje,
•zasady udzielania urlopów wypoczynkowych,
•zasady udzielania urlopów bezpłatnych,
•quasi urlopy i ich konsekwencje dla stron umowy o pracę,
•sposób rozliczania urlopów i skutki naruszenia obowiązków.

Adresaci szkolenia:
Pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawców

Program szkolenia

1. Urlop wypoczynkowy – co to tak właściwie jest?
2. Kiedy nabywamy prawo do urlopu?
3. Jak prawidłowo wyliczyć wymiar urlopu i co do niego wliczamy?
a. ukończone szkoły,
b. zakończone okresy zatrudnienia,
c. trwające okresy zatrudnienia,
d. okres posiadania statusu osoby bezrobotnej,
e. działalność gospodarcza,
f. umowy cywilnoprawne,
g. pomoc w gospodarce rolnej.
h. sposób dokumentowania okresów zaliczanych na potrzeby wymiaru urlopu wypoczynkowego, a RODO.
i. zaokrąglenia miesięcy i dni.
4. Urlop dodatkowy, rodzaje, okres nabycia, sposób udokumentowania prawa.
5. Urlop uzupełniający, urlop proporcjonalny.
6. Planowanie urlopów – obowiązek czy nie?
8. Udzielanie urlopów – prawdy i mity.
- wniosek?
- odmowa czy przesunięcie urlopu przez pracodawcę i pracownika – przyczyny uzasadniające przesunięcie.
- odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego: przesłanki zastosowania i skutki;
- dzielenie urlopu na części.
9 Urlop na żądanie – jak to z nim naprawdę jest?
10. Do kiedy urlop zaległy?
11. Urlop a jednak „nie urlop”:
a. opieka nad dzieckiem do lat 14-tu (2 dni lub 8 h),
b. powszechny obowiązek obrony,
c. wezwanie przez organy państwa,
d. udział w pracach komisji pojednawczej – członek, strona lub świadek,
e. badania lekarskie w zakresie chorób zakaźnych,
f. świadek i specjalista w postępowaniu NIK-u,
g. członek O.S.P.,
h. członek G.O.P.R –u,
i. członek Komisji Badania Wypadków Kolejowych,
j. członek drużyny ratowniczej Służby Morskiej,
k. krwiodawstwo,
l. prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach lub jednostce badawczo-rozwojowej,
m. członek rady nadzorczej u pracodawcy macierzystego,
n. ślub, urodzenie lub śmierć osób najbliższych,
11. Urlopy bezpłatne: wniosek, zgoda pracodawcy, możliwość odwołania, wpływ na
uprawnienia pracownicze.

Wykładowca:

Piotr Malinowski - Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

  • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie prowadzonych rozliczeń,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 385,-zł .
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:473,55-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax: 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>