Dziś jest: 18-01-2020, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek od towarów i usług - przegląd zmian w VAT 2019/2020

Termin szkolenia
22 styczeń 2020 r. - godz. 9:00 
Cena za osobę: 395,-zł netto*/485,85,-brutto
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668  e-mail

Formularz zgłoszeniowy.......>>

Cel szkolenia:
Kompleksowe zaprezentowanie zmian z 2019 r nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie. Ponadto przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla każdego podatnika zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT oraz umiejętności w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program

I. 1 września 2019 r. - nowelizacja ustawy o VAT :
a. Rozszerzenie prowadzonego przez Ministra Finansów internetowego rejestru danych podatników podatku VAT, m.in. o numery kont zarejestrowane w urzędach skarbowych,
b. Nowa definicja tzw. pierwszego zasiedlenia nieruchomości,
c. Uznawanie za poprawnie opodatkowane VAT niektórych czynności sprzedaży (w formie licytacji), formalnie mogących spełniać przesłanki zwolnienia z podatku VAT,
d. Wyłączenie możliwości stosowania zwolnień podmiotowych przy dokonywaniu handlu sprzętem AGD, kosmetykami, częściami do pojazdów oraz świadczeniu usług sciąganiu długów,
e. Obowiązek płatności „granicznego” należnego VAT od sprowadzanych w ramach WNT paliw bez względu na ich przeznaczenie.

II. 1 listopada 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT  oraz PIT i CIT w zakresie obowiązku stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności  (split payment), zmiany stawek VAT dla wydawnictw oraz możliwości składania wniosków o uzyskanie WIS :

 1. Likwidacja odwrotnego obciążenia w zakresie dotychczas obowiązującym dla „krajowych” dostaw towarów i świadczenia usług (w tym składanych informacji podsumowujących),
 2. Nowy załącznik do ustawy zawierający listę towarów i usług objętych obowiązkową podzielona płatnością,
 3. Określenie warunków obowiązkowego stosowania podzielonej płatności przez podatników,
 4. Modyfikacja przepisów dotyczących dokonywania komunikatu przelewu oraz funkcjonowania tzw. „rachunku VAT”
 5. Obowiązek wystawcy faktury, co do właściwego jej oznaczenia wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” – sankcje podatkowe za zaniechanie oznaczenia,
 6. Sankcje podatkowe (oraz możliwości ich uniknięcia) za niewypełnianie obowiązku w zakresie stosowania podzielonej płatności – zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych,
 7. Mechanizm podzielonej płatności, jako zalecana przez ustawodawcę forma regulowania zobowiązań przez podatnika, w tym uniknięcie tzw. solidarnej odpowiedzialności nabywcy,
 8. Likwidacja tzw. Kaucji gwarancyjnej – zasady zwrotu uprzednio wpłaconych kaucji,
 9. Uprawnienie podatników do składania wniosków o otrzymanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),
 10. Obniżone stawki podatku VAT dla wydawnictw prasowych i dziełowych, w tym sprzedawanych w formie elektronicznej.

III. 1 stycznia 2020 r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz wprowadzenie kas rejestrujących ON-LINE u niektórych podatników VAT,

 1. Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym,
 2. Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji,
 3. Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej,
 4. Zasady nabywania, zgłoszenia do urzędu skarbowego i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przez kasy rejestrujące połączone z Centralnym Repozytorium; ustawowe ulgi związane z wydatkami na nabycie nowych kas rejestrujących.
 5. Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy (możliwość uniknięcia sankcji),
 6. Nowe zasady dostaw towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off,
 7. Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych,
 8. Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – terminowe złożenie informacji podsumowującej.

IV. 1 kwietnia 2020 r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - tzw. „Nowa Matryca Stawek VAT” oraz nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K:

 1. Zmiana oznaczeń stosowanych w załącznikach i przepisach ustawowych dla towarów z klasyfikacji PKWIU na Kod Celny „CN”,
 2. Wprowadzenie obowiązującej mocy dla wydawanych przez Dyrektora KIS - Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
 3. Ustalenie nowych załączników do ustawy o VAT, określających zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT oraz wyłączających stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego podatnika VAT ,
 4. Ewidencja dotycząca podatku VAT – zakres, terminy przesłania do organu, korekty,
 5. Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym – możliwe kary za nieprawidłowości,
 6. Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów.
 7. Zapis pozwalający na wprowadzenie nowego oprogramowania w zakresie wspólnego JPK oraz deklaracji vatowskich – dopiero od 1 lipca 2020r.

Prowadzący:

Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, praktyk posiadający kilkunastoletnie doświadczenie, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • * W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Formularz zgłoszeniowy.......>>