Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT 2020 – najnowsze zmiany (JPK_VDEK, matryca stawek,dokumentacja podatkowa)

Termin szkolenia
6 październik 2020 - godz. 9:00
Cena promocyjna: 350,-zł netto/os.*/430,50,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>

Cel szkolenia:
 W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane zostaną aktualne zmiany z 2020 r nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie. Ponadto przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla każdego podatnika zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT oraz umiejętności w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program

1. JPK od 01.10.2020 r.:

a)Nowa struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
b) Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
c) Ewidencja VAT - sprzedaż:
- podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
- dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
- dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
- oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
d) Ewidencja VAT - zakup:
- wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
- wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,

- dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
- dodatkowe kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),

e) JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
f) Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
g) Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
h) Raportowanie transakcji objętych obowiązkowym MPP (ujęcie w ewidencji VAT),
i) Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK:

- czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?

- w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed lipca 2020r.?

- specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,

- zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

2.Ulga na złe długi:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.

e) wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) opinia Rzecznika Generalnego w sprawie warunków dotyczących statusu nabywcy,

3. Kasy rejestrujące w 2020 r.:

a) Centralne Repozytorium Kas,

b) wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,

c) kasy fiskalne online – terminy wdrażania,

d) paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,

e) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

f) ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,

4. Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

d) terminy i miejsce składania zawiadomienia (3, 7 i 14 dni)

e) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,

b) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,

c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,

d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,

e) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,

f) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,

g) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

h) wprowadzenie możliwości opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,

6. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

a)zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,

b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

c) nowa rola informacji podsumowującej,

d) transakcje wielostronne, nowa definicja podmiotu pośredniczącego,

e) skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

7. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a) wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,

b) zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,

b) nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,

II. Wybrane rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT

1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.

2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.

3. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.

4. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.

III. Zagadnienia wybrane:

1. Faktury:

a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,

b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,

c) zasady korygowania podatku naliczonego,

d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,

e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,

f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

2. Prawo do odliczenia VAT w 2020 r.

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,

e) czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN

f) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

Prowadzący:

Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu  poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych związanych z VAT-em. 
  •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 350,-zł netto
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

  • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
  • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>