Dziś jest: 19-06-2021, imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Akademia CIT/ PIT od A do Z w działalności gospodarczej (32 godz.)

Termin szkolenia 
trwa nabór do grupy - szkolenie online !!!
(łącznie 4 spotkania - 32 godz.)
Cena: 1100,,-zł netto/os.*/1353,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail


Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatków dochodowych CIT i PIT, którymi opodatkowane są różne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pierwszy dzień kursu rozpoczyna się wprowadzeniem do podatków dochodowych, zaś w kolejnych dniach omawiane są poszczególne zagadnienia począwszy od przychodów i różnych kategorii kosztów i ulg, poprzez obowiązki płatnicze i sprawozdawcze a skończywszy na elementach związanych z pobieraniem podatku u źródła i wprowadzenie w tematykę cen transferowych. ). Cały kurs obejmuje 32 godziny zajęć dydaktycznych, podczas którego w przystępny i praktyczny sposób zostaną omówione wszystkie istotne zagadnienia z zakresu podatku CIT i PIT.

Adresaci szkolenia: 
Kurs dedykujemy wszystkim osobom które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Zaletą czterodniowego kursu jest kompleksowe omówienie szerokiego spektrum zagadnień potrzebnych we właściwym rozliczeniu podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.

PROGRAM

DZIEŃ 1 – ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODYM

 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia
 • podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podmioty zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym
 • rezydencja podatkowa – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • sposób opodatkowania wspólnego przedsięwzięcia oraz ogólne zasady opodatkowania w spółkach osobowych
 • rok podatkowy
 • zakres przedmiotowy podatków dochodowych
 • wyłączenia z opodatkowania
 • podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym – przychód vs. dochód
 • rozliczenie straty podatkowej
 • odliczenia od dochodu – zasady rozliczenia darowizn w podatku dochodowym
 • stawki podatku dochodowego
 • katalog zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym - przykłady
 1. Zryczałtowane formy opodatkowania
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – możliwość wyboru tej formy opodatkowania, podstawowe zasady opodatkowania, stawki podatku
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) – podstawowe warunki wyboru i stosowania tej formy opodatkowania, zasady obliczania dochodu do opodatkowania, stawki podatku, opodatkowanie dywidend wypłaconych udziałowcom/akcjonariuszom
 1. Źródła przychodów
 • przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
 • podział przychodów na źródła a obowiązek alokacji kosztów uzyskania przychodów – jaką metodę alokacji należy przyjąć
 • przychody wyłączone przy kalkulacji klucza alokacji
 • źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 1. Przychód podatkowy
 • definicja przychodu
 • przychody rozpoznawane memoriałowo vs. kasowo
 • moment rozpoznania przychodu – praktyczne przykłady
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych
 • korekta przychodów – moment ujęcia
 • różnice kursowe jako przychód

DZIEŃ 2 – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH

 1. Koszty uzyskania przychodów
 • definicja kosztu uzyskania przychodu
 • dokumentowanie wydatków jako warunek rozpoznania kosztu
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – definicja, przykłady
 • moment ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
 • rozliczenie kosztów w czasie
 • koszty pracownicze – moment ujęcia
 • wyłączenie z kosztów wydatków opłaconych gotówką w kwotach powyżej 15.000 zł
 • wyłączenie z kosztów w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników
 • wyłączenie z kosztów w przypadku pominięcia obowiązku zapłaty z zastosowaniem MPP
 • kary umowne i odszkodowania – kiedy mogą być kosztem?
 • inne wyłączenia z KUP
 • korekta kosztów – moment ujęcia
 • różnice kursowe jako koszt uzyskania przychodu
 1. Koszty używania samochodów w działalności gospodarczej
 • limit uzależniony od wartości pojazdu – kiedy stosujemy, zasady obliczania
 • możliwość rozliczenia 100% KUP z tytułu używania pojazdu w działalności gospodarczej – warunki
 • najem i leasing w kosztach – w jaki sposób obliczyć jaka część raty albo czynszu powinna być KUP
 • składki na ubezpieczenie pojazdu w kosztach
 • zaliczenie do KUP kosztów używania pojazdu – które wydatki podlegają limitowi rozliczenia w kosztach
 • rozliczenie samochodu własnego przedsiębiorcy, który nie został wprowadzony do ewidencji ŚT w działalności gospodarczej
 • rozliczenie przejazdów samochodem własnym pracownika
 1. Koszty usług niematerialnych oraz koszty finansowania dłużnego
 • rodzaje wydatków objętych limitami
 • zasady obliczenia limitu kosztów
 • aktualne interpretacje oraz orzecznictwo

DZIEŃ 3 - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW – WYBRANE KATEGORIE ORAZ ULGA B+R

 1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – przychód oraz koszt uzyskania przychodu
 • samochody, telefony, laptopy służbowe,
 • pakiety medyczne,
 • ubezpieczenia (w tym ubezpieczenie na życie oraz OC dla menedżerów),
 • mieszkania i hotele dla pracownika lub współpracownika,
 • koszty transportu do miejsca pracy i do domu,
 • przekazanie ubioru pracownikowi,
 • świadczenia o charakterze okolicznościowym (kwiaty, nagrody, wiązanki)
 • bony towarowe, prezenty świąteczne,
 • napoje i posiłki dla pracowników oraz członków organów statutowych,
 • szkolenia i kursy dla pracowników,
 • imprezy integracyjne i okolicznościowe,
 • finansowanie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zapomogi i pożyczki.
 1. Świadczenia na rzecz kontrahentów – przychód oraz koszt uzyskania przychodu
 • przekazanie gadżetów z logo firmy i bez logo,
 • przekazanie ulotek i katalogów reklamowych,
 • prezenty dla kontrahentów,
 • napoje i posiłki dla kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie firmy,
 • spotkania z kontrahentami poza firmą,
 • szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
 • imprezy okolicznościowe.
 1. Inne wydatki związane z promocją działalności gospodarczej – przychód oraz koszt uzyskania przychodu
 • udział w targach i imprezach wystawienniczych,
 • wydatki na wyposażenie i dekorację biura,
 • sponsoring,
 • sprzedaż premiowa,
 • sprzedaż „za złotówkę”,
 • konkursy i loterie,
 • programy lojalnościowe i motywacyjne.
 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • definicja środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej
 • inwestycje w obcych środkach trwałych
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
 • metody amortyzacji oraz stawki amortyzacyjne
 • ulepszenie środka trwałego a remont – różnice i przykłady praktyczne
 • możliwość jednorazowej amortyzacji – kiedy i dla kogo jest dostępna?
 • dotacje a wartość początkowa
 1. Ulga badawczo – rozwojowa (B+R)
 • definicja działalności badawczej i rozwojowej
 • ulga badawczo-rozwojowa – zasady korzystania
 • rodzaje wydatków zaliczanych do kosztów kwalifikowanych

DZIEŃ 4 – Rozliczenia CIT/PIT, obowiązki z tym związane oraz szczególne przypadki mające wpływ na rozliczenia CIT/PIT

 1. Ulga na złe długi w podatku dochodowym
 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi oraz w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone – rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika – faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
 • skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
 1. Podatek od przychodów z budynków
 • zakres przedmiotowy – które budynki podlegają opodatkowaniu
 • zasady kalkulowania podstawy opodatkowania
 • kwota wolna od podatku
 • stawka podatku od przychodów z budynków
 • zwolnienia
 1. Zapłata podatku dochodowego oraz zeznanie roczne
 • zaliczki miesięczne – zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zaliczki kwartalne – podatnicy uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zaliczki uproszczone – podatnicy uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zasady sporządzenia oraz termin złożenia zeznania rocznego
 • rodzaje formularzy podatkowych służących do złożenia zeznania rocznego oraz załączniki do nich
 • inne obowiązki sprawozdawcze
 1. Podatek u źródła
 • zasady działania podatku u źródła i obowiązek jego poboru przez polskiego płatnika
 • katalog należności podlegających opodatkowaniu u źródła w Polsce
 • stosowanie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 • zasady poboru podatku u źródła
 • certyfikat rezydencji – pojęcie, zasady stosowania, problemy praktyczne
 • obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne
 • należyta staranność w podatku u źródła – na czym polega i jak jej dochować
 1. Ceny transferowe
 • rodzaje powiązań
 • podmioty zobowiązane do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej, zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
 • rodzaje dokumentacji podatkowej oraz informacji przekazywanych do urzędu skarbowego
 • terminy przygotowania dokumentacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych

Prowadzący:

Łukasz CHłond - – doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji kursu:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie omawianego podatku CIT/PIT,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 32 godz. lekcyjnych (4 spotkania)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 1100,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:1353,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: