Dziś jest: 10-04-2020, imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg życzenia _ strona .png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W FIRMIE 2020

Termin szkolenia
25 czerwiec 2020 - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką


Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów w podatku dochodowym w zakresie możliwości zaliczania różnego typu wydatków w koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, orzecznictwa sądowego oraz praktyki postępowania organów skarbowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne:

Definicja pojęcia
Związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu
Ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów
Wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT i obowiązek przypisania kosztów do poszczególnych źródeł przychodów

2. Moment potrącenia kosztu w czasie:

Moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu
Potrącanie kosztów bezpośrednich
Potrącanie kosztów pośrednich, w tym dotyczących okresu dłuższego niż rok podatkowy
Potrącanie kosztów w interpretacjach organów podatkowych i sądów administracyjnych
Korygowanie kosztów – kiedy wstecz, a kiedy na bieżąco
Potrącanie kosztów z tytułu nabycia walut wirtualnych

3. Koszty używania samochodów osobowych

Nowe limity dotyczące kosztów amortyzacji podatkowej
Nowe limity kosztów ubezpieczenia,
Nowe limity w dotyczące leasingu samochodów osobowych
Limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych zarówno dla celów związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów
Przepisy przejściowe

4. Kary umowne i odszkodowania jako koszt uzyskania przychodu

Kary i odszkodowania za dostawy towarów wadliwych oraz wadliwe wykonanie usług
Kary i odszkodowania za nieterminowe dostawy towarów i wykonanie usług niewadliwych
Kary i odszkodowania za skrócenie trwania umowy
Odszkodowania z tytułu tzw. reklamacji polubownych

5. Koszty pracownicze jako koszt uzyskania przychodu

Wynagrodzenia i rzeczowe składniki wynagrodzenia (nagrody, świadczenia socjalne, benefity)
Zakwaterowanie i inne świadczenia w związku z oddelegowaniem i podróżami nie stanowiącymi podróży służbowych
Koszty szkoleń, nauki, kursów, egzaminów
Koszty wynikające z BHP, ubiory służbowe
Nagrody wypłacane z zysku
Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenie OC dla pracowników, w tym członków zarządu

6. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych

Pojęcie reprezentacji w najnowszym orzecznictwie
Spotkania handlowe z kontrahentami (w siedzibie i poza siedzibą podatnika, w lokalach gastronomicznych, koszt noclegów dla przedstawicieli kontrahenta)
Spotkania integracyjne z udziałem kontrahentów
Nagrody (rzeczowe, pieniężne) w sprzedaży premiowej, konkursach dla klientów, kontrahentów.
Rabaty towarowe
Upominki reklamowe, okolicznościowe
Sponsoring
Dokumentowanie wydatków o charakterze marketingowym
Limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych.

7. Odsetki jako koszt uzyskania przychodu

Niedostateczna kapitalizacja na nowych zasadach – koszty finansowania dłużnego
Hipotetyczne odsetki od dopłat i zysku zatrzymanego w spółce

8. Wierzytelności i zobowiązania w kontekście kosztów uzyskania przychodów

Sprzedaż i umorzenie wierzytelności „własnych”
Nowe zasady ustalania kosztów obrotu wierzytelnościami i tzw. pakietami wierzytelności
Nowe zasady ustalania kosztów przy wniesieniu do spółki wkładu w postaci wierzytelności
Wierzytelności przedawnione i nieściągalne

9. Zmiany na 2020 r.

„Ulga na złe długi” – obowiązek korekty podstawy opodatkowania związany z nieuregulowanymi zobowiązaniami.
Obowiązkowy split payment w VAT a koszty uzyskania przychodów.
Biała lista podatników
Pozostałe zmiany

Prowadzący:                                                           
Łukasz Chłond - 
Konsultant podatkowy, Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym, w ostatnim czasie pełnił funkcję managera nadzorującego dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel.: 774 536 009 fax.: 775 453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>