Dziś jest: 18-01-2020, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT w działalności firm w 2019r, zmiany na 2020 r. i przygotowanie do rozliczeń rocznych.

Termin szkolenia
6 luty 2020 r. - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro) 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w podatkach dochodowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. oraz aktualnie obowiązujących przepisów.   Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM

1.  Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.

 1. obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
 2. korekta dochodu lub straty podatkowej,
 3. wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek,
 4. sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 5. przepisy przejściowe.

2.   Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na koszty uzyskania przychodów od 2020 r.

 1. weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
 2. skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
 3. uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta
 4. przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
 5. przepisy przejściowe.

3.  Obowiązkowe stosowanie metody split payment w VAT a koszty uzyskania przychodów.

 1. lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment,
 2. zmniejszenie kosztów w CIT jako sankcja za niezastosowanie metody podzielonej płatności
 3. przepisy przejściowe.

4.   Rozliczanie strat podatkowych na nowych zasadach.

5.   Koszty uzyskania przychodów z tytułu tzw. hipotetycznych odsetek od dopłat i zysku zatrzymanego.

6.   Podatek u źródła od 2019 r..

 1. wybrane przykłady sytuacji skutkujących obowiązkiem poboru podatku u źródła,
 2. obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika,
 3. certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 4. oświadczenia pobierane od zagranicznych kontrahentów, wymagane przez polska ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 5. rzeczywisty właściciel należności,
 6. zasady poboru podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłaconych należności,
 7. opinia o stosowaniu zwolnienia,
 8. oświadczenie płatnika uprawniające do stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku,
 9. sankcja podatkowa za zaniżenie lub niepobranie podatku u źródła,
 10. procedura zwrotu podatku u źródła uprzednio pobranego przez płatnika,
 11. objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła.

 7.  Samochody osobowe w firmie od 2019 r.

a) limity amortyzacji podatkowej oraz opłat leasingowych,

b) limity w zakresie kosztów eksploatacji samochodów,

c) udostępnienie samochodów służbowych pracownikom w świetle aktualnego orzecznictwa.

 8.   Zmiana definicji małego podatnika od 2020 r.

 9.   Stawka podatku 9% - nabycie i utrata prawa do jej stosowania

10.  Wybór i rezygnacja z uiszczania zaliczek na podatek wg metody uproszczonej oraz metody rachunkowej przy różnicach    kursowych. Powiadomienie o zmianie i wyborze roku podatkowego.

11.  Exit tax – podatek od przeniesienia składników majątku poza granice RP.

12.  Wierzytelności a koszty podatkowe, w tym:

a) straty z odpłatnego zbycia wierzytelności,

b) konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki

c) potrącanie kosztów wierzytelności nabywanych w celu windykacji.

13.  Zasady opodatkowania obrotu tzw. kryptowalutami.

14.  Zasady opodatkowania tzw. podatkiem od nieruchomości komercyjnych.

15.  Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań otrzymanych z tytułu szkody w środku trwałym.

16.  Bieżące orzecznictwo oraz interpretacje w zakresie przychodów i kosztów podatkowych, m.in.:

a) ograniczenia w zaliczaniu do kosztów odsetek i innych kosztów finansowania dłużnego,

b) ograniczenia w zaliczaniu do kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów niepowiązanych,

c) podział przychodów i kosztów pomiędzy źródła przychodów z zysków kapitałowych i przychodów pozostałych,

d) moment potrącania kosztów z uwzględnieniem zmiany stanowiska organów podatkowych,

e) moment rozpoznania przychodów w czasie,

f) problem zmiany wysokości stawek amortyzacji podatkowej ze skutkiem wstecznym.

Prowadzący
Paweł Wójciak - prawnik, doradca podatkowy; specjalizuje się w tematyce podatków dochodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podatkowych aspektów działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych; posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi; wieloletni wykładowca tematyki podatkowej dla praktyków.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.                                   

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>