Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

KURS KADROWO – PŁACOWY dla zaawansowanych (48 godz.)

Termin szkolenia:
listopad 2017 r.  - godz. 9.00 
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)

 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

PROGRAM:

Moduł I
CZAS PRACY i URLOPY WYPOCZYNKOWE
w sytuacjach wątpliwych

CZAS PRACY
1. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin
a. omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
b. opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
c. udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
d. wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym

2. Rozliczenie czasu pracy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
a. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
b. prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
c. niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
d. w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia ? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
a. określenie limitu godzin ponadwymiarowych przekroczenie których uprawnia do dodatków do wynagrodzenia
b. obliczanie przekroczeń godzin ponadwymiarowych dobowych
i średniotygodniowych
c. przekroczenie godzin ponadwymiarowych a prawidłowe ustalenie dodatku do wynagrodzenia
d. konsekwencje nieokreślenia limitu godzin

4. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
a. normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
b. niepełnosprawny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
c. możliwości wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
d. wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnego objętego obniżonymi normami czasu pracy
e. przerwy pomiędzy okresami niepełnosprawności a wysokość wynagrodzenia

5. Czas pracy w podróży służbowej
a. które godziny zaliczymy do czasu pracy w przypadku "podróży służbowej"
b. czy rozpoczęcie "podróży służbowej" w dniu wolnym z tyt. przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy spowoduje obowiązek udzielenia innego dnia wolnego
c. zapewnienie odpoczynku po zakończonej podróży służbowej

6. Szkolenie pracowników
a. jak rozliczyć czas pracy w przypadku udziału pracownika w szkoleniu BHP przypadającego po godzinach pracy lub w dniu wolnym
b. jak rozliczyć udział pracownika w szkoleniu (innym niż BHP) przypadającego poza rozkładem czasu pracy lub w dniu wolnym

7. Dyżur pracowniczy
a. jak rozliczyć czas pracy kiedy zlecono dyżur po zakończonej dniówce
b. czy jest dopuszczalne zlecenie dyżuru przez całą sobotę i niedzielę
c. czy czas dyżuru zleconego w domu zaliczyć do czasu pracy
d. jak zrekompensować pracownikowi dyżur w trakcie którego nie wykonywał pracy

8. Pozostałe zagadnienia
a. możliwość zmiany rozkładu czasu pracy
b. odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych – kobiet w ciąży – pracowników młodocianych

9. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
a. która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
b. pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
c. wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
d. jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
e. jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych
f. prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
 wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
 wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
 wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
 wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
 planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
 wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy

URLOPY WYPOCZYNKOWE

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego
a. nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku pracy
najnowsze stanowisko MRPiPS z 2016 r.
b. liczenia terminów dla celów nabywania uprawnień ze stosunku pracy
c. zmiana pracodawcy w danym roku kalendarzowym a prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
d. nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
e. ponowne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po złożeniu dokumentów
f. kontynuacja zatrudnienia a przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego
a. nabycie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu roku
najnowsze stanowisko MRPiPS z 2016 r.
b. rozwiązanie umowy o pracę w roku nabycia prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
c. rozwiązanie umowy o pracę w latach kolejnych po nabyciu prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
d. ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnoatatowego
e. utrata stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego

3. Urlop proporcjonalny
a. kilkukrotna zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego
b. kilkukrotny urlop bezpłatny w danym roku kalendarzowym
c. rozpoczęcie urlopu wychowawczego i zakończenie w tym samym roku kalendarzowym
d. zakończenie urlopu bezpłatnego, wychowawczego w roku następnym
e. podział urlopu wychowawczego z zachowaniem prawa do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego
f. zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego a prawo do urlopu wypoczynkowego

Moduł II
DOKONYWANIE POTRĄCEŃ z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW i UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

1. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
omówienie zmian obowiązujących od 08 września 2016 r.
a. jakie przepisy regulują kwestię dokonywania potrąceń ?
b. w jakim trybie dokonywane są potrącenia ?
c. jakie informację należy przekazać organom egzekucyjnym ?
zmiany w przepisach od 08 września 2016 r.
d. jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji od dwóch komorników ?
e. jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej ?
zmiany w przepisach od 08 września 2016 r.
f. jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie ?
g. na kogo może być nałożona kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego ?

2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
a. jakie świadczenia kwalifikujemy do wynagrodzenia ?
b. jakich potrąceń możemy dokonać "bez zgody pracownika" ?
c. od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń ?
d. w jakiej kolejności dokonywanie są potrącenia ?
e. jaką max wysokość wynagrodzenia możemy potrącić ?
f. jaką mamy możliwość dokonania potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ?
g. czy nagroda jubileuszowa podlega pełnemu potrąceniu w przypadku zajęcia alimentacyjnego ?
h. pojęcie "zaliczki pieniężnej" - jakiego rodzaju zaliczka podlega potrąceniu ?
i. wypłata zawyżonej kwoty wynagrodzenia a możliwość dokonania potrącenia bez zgody pracownika
j. jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w 2017 r. ?
k. jak dokonać potrąceń w przypadku gdy oprócz wynagrodzenia wypłacone zostaje wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc ?
l. czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca ?
m. w jakich sytuacjach pracodawca dokonuje pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń ?
n. w jaki sposób dokonać potrąceń, jeżeli oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymał "świadczenia w naturze" ?
o. jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania świadczeń z innego tytułu prawnego np. odpraw ?
p. jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia "niepełnoetatowca" ?
q. jak dokonać potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca ?
r. jak należy dokonać potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych ?
s. jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania wynagrodzenia za pracę
i wynagrodzenia chorobowego ?
t. obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"
u. jak dokonać potrąceń ze świadczeń otrzymanych z ZFŚS ?
v. jak obliczyć i dokonać potrącenia "kary pieniężnej" udzielonej pracownikowi ?
w. dokonywanie potrąceń należności na "rzecz pracodawcy"
x. formy zgody na "dobrowolne potrącenia"
y. dobrowolne potrącenie w przypadku wypłaty dofinansowania do wypoczynku przed urlopem wypoczynkowym ?
z. dobrowolne potrącenie w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu
a zawarcie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika ?
ź. jakie świadczenia wyłączone spod egzekucji ?

3. Dokonywanie potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego
z uwzględnieniem zmian w 2017 r.
a. jakie przepisy regulują możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków
z ubezpieczenia chorobowego?
b. jak postąpić w sytuacji dokonywania potrąceń z zasiłków wypłacanych
z ubezpieczenia wypadkowego ?
stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
c. od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia ?
d. jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń ?
e. jak ustalić kwotę wolną od potrąceń ?
zmiany od 01 marca i 01 lipca 2017 r.
f. czy kwota wolna od potrąceń, w przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy, ulega obniżeniu ?
g. jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania w danym miesiącu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku
z ubezpieczenia społecznego ?

4. Dokonywanie potrąceń z wierzytelności z umów cywilnoprawnych
a. jaką ochroną objąć wynagrodzenie z umów cywilnych ?
b. jakie zasady stosować przy potrąceniach z umów cywilnych ?
c. objęcie niektórymi przepisami kodeksu pracy umów cywilnych
d. czy stosować kwotę wolną od potrąceń do umów cywilnych ?
e. jaki wpływ gwarancji minimalnej stawki godzinowej dla niektórych umów cywilnych, wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., będzie miało na potrącenia dokonywane z zawartych umów cywilnych ?
zmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r.
najnowsze stanowisko MRPiPS

Moduł III
WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI
w sytuacjach wątpliwych

1. Zaliczka na podatek dochodowy w aspekcie zmian kwoty wolnej od podatku od 01 stycznia 2017 r.
a. termin złożenia PIT-2 wpływa na stosowanie kwoty wolnej od podatku
w danym roku kalendarzowym
b. skutki złożenia oświadczenia po terminie
c. kilka umów o pracę a stosowanie kwoty wolnej od podatku
d. wysokość osiąganych dochodów w danym roku kalendarzowym
a możliwość stosowania przez pracodawców comiesięcznej kwoty wolnej od podatku – zmiany od 01 stycznia 2017 r.
e. stosowanie kwoty wolnej u pracowników na urlopach wychowawczych, bezpłatnych
f. stosowanie kwoty wolnej po rozwiązaniu umowy o pracę
g. skutki złożenia przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem i możliwość jego odwołania w danym roku kalendarzowym

2. Stosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
a. warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania
b. wykonywanie pracy u więcej niż jednego pracodawcy a możliwość zaprzestania stosowania kosztów
c. dwie umowy z jednym pracodawcą a stosowanie kosztów uzyskania
d. przychód ze stosunku pracy niższy od wysokości kosztów
e. wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę a stosowanie kosztów uzyskania

3. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w tym wynagrodzenie za nadgodziny
a. świadczenia i składniki wynagrodzenia wyłączone z podstawy
b. czy każdy składnik wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc zostanie wyłączony z podstawy do urlopu wypoczynkowego
c. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie:
 bieżąca wypłata wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe
 wypłata normalnego wynagrodzenia za nadgodziny w miesiącu bieżącym
a dodatek za nadgodziny wypłacony na koniec okresu rozliczeniowego przeliczenie podstawy wynagrodzenia
 nieodebranie przez pracownika czasu wolnego w miesiącu następnym
a przeliczenie podstawy wynagrodzenia
 wypłata dodatku za pracę w nadgodzinach z tytułu przekroczeń norm średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego
a. premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa – pomniejszana
i niepomniejszana za czas urlopu wypoczynkowego
b. zmienne składniki wynagrodzenia w przypadku wykorzystania urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych
c. powrót pracownika do pracy po kilkumiesięcznej przerwie w pracy spowodowanej urlopem wychowawczym bezpłatnym, macierzyńskim i rodzicielskim oraz chorobą
d. wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
e. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po zmianie przepisów o wynagrodzeniu
f. przeliczenie podstawy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany stałych
i zmiennych składników wynagrodzenia
g. przeliczenie podstawy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy bądź zmiany systemu wynagrodzeń

4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
a. przeliczenie zmiennych składników w przypadku absencji
stanowisko MPiPS z 2016 r.
b. przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż
1 miesiąc w przypadku absencji
c. nieobecność nieusprawiedliwiona a przeliczenie podstawy
d. wypłata wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym a przeliczenie podstawy
e. ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania 12 miesięcy
premia roczna – półroczna – kwartalne
f. ustalenie podstawy w przypadku rozwiązania umowy w pierwszym miesiącu pracy
g. nowy składnik wynagrodzenia a podstawa

5. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego
a. uzupełnianie podstawy wymiaru przy składnikach stałych
b. warunki uzupełniania podstawy przy składnikach zmiennych
c. uzupełnianie podstawy w przypadkach wystąpienia:
 usprawiedliwionej nieobecności w pracy + zmienne składniki wynagrodzenia pomniejszane i nie pomniejszane za czas chorobowy
 usprawiedliwionej nieobecności w pracy + zwolnienie lekarskie + zmienne składniki wynagrodzenia pomniejszane i nie pomniejszane za czas chorobowy
d. podstawa przy zmianie wymiaru czasu pracy:
 choroba po zmianie wymiaru czasu pracy
 choroba w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy przypadającej w trakcie miesiąca kalendarzowego
 choroba w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy przypadającej w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego
 ciągłość zwolnienia lekarskiego a wypłata zasiłku z innego tytułu
 wpływ zmiany wymiaru etatu na składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
e. ciągłość niezdolności do pracy a wypłata zasiłku innego rodzaju
zmiana stanowiska ZUS na bazie orzecznictwa SN z 2016 r.
f. powrót pracownika za urlopu bezpłatnego i wychowawczego
g. powrót pracownika po urlopie rodzicielskim łączonym z wykonywaniem pracy
w niepełnym wymiarze czasu pracy
h. wpływ wypłaty zaliczki na podstawę wymiaru zasiłku
i. zasiłek macierzyński:
 ustalenie % wysokości zasiłku macierzyńskiego jeżeli rodzicie rozpoczynają urlop rodzicielski w tym samym terminie
 ustalenie % wysokości zasiłku macierzyńskiego jeżeli rodzice rozpoczynają urlop rodzicielski w innych terminach
 dzienna stawka zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim

Moduł IV
ZAWIERANIE UMÓW ZLECEŃ i ROZLICZENIA SKŁADKOWO - PODATKOWE
po zmianach od 01 stycznia 2017 r.

1. Zawieranie umów zlecenia i umów o świadczenie usług po zmianach
w przepisach obowiązujących od 01 stycznia 2017 r.
wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

a. definicja osób fizycznych objętych nowymi przepisami w tym gwarancją zapewnienia minimalnej stawki godzinowej
b. katalog dokumentów w celu ustalenia objęcia nowymi przepisami osób fizycznych świadczących usługi na podstawie zawartych umów
c. jakie zapisy wprowadzić do umów objętych nowymi przepisami
d. czy minimalna stawka godzinowa obejmuje osoby będącymi studentami, uczniami, pracownikami wykonującymi dodatkową pracę na podstawie umowy zlecenia, emerytów, rencistów, osób wykonujących kilka umów zlecenia
e. umowy zlecenia wyłączone spod minimalnej stawki godzinowej
f. wynagrodzenie ryczałtowe, prowizyjne, akordowe w odniesieniu do minimalnej stawki godzinowej
g. na podstawie jakich dokumentów i w jakiej formie należy potwierdzać liczbę godzin świadczonych usług
h. nowa forma dokumentowa stosowana przy rozliczaniu umów zlecenia objętych nowymi przepisami
i. wykonywanie umowy przez kilka osób a gwarancja minimalnej stawki
j. umowy zawierane na okres dłuższy niż 1 miesiąc a obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki
k. obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin pracowników tymczasowych
l. obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin świadczonych usług
m. kara grzywny za niestosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia

2. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń – zmiany wskaźników od 01 stycznia 2017 r.
a. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
b. umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie
c. dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie
zmiany od 01 stycznia 2017 r.
d. roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych
zmiany od 01 stycznia 2017 r.
e. umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym
i wychowawczym
f. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem
g. umowa cywilna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
h. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
i. nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
j. nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom

3. Rozliczenie składkowo – podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
a. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
b. zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
c. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
 rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
 rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
 ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
 ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
 ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
 brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
 zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
 objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
 przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
 niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
 niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
d. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
 umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
 umowa o pracę i kilka umów zlecenia
 umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
 stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

Moduł V
PODATEK DOCHODOWY i SKŁADKI ZUS od świadczeń pracowniczych
na bazie najnowszych orzeczeń i interpretacji

1. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
a. uchwała Sądu Najwyższego
b. przekazanie nieodpłatnych świadczeń pracownikowi
c. stanowisko ZUS w świetle uchwały Sądu Najwyższego

2. Zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne a przychód podatkowy – stanowisko Ministra Finansów na tle orzecznictwa sądowego
a. zapłata składek za byłego pracownika, zleceniobiorcę
b. zapłata składek za pracownika, zleceniobiorcę
c. stanowisko MF na tle orzeczeń sądów

3. Świadczenie z ZFŚS w interpretacjach i orzecznictwie
a. świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym
w ramach funduszu a przychód podatkowy:
 paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
b. świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
c. świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia
d. opodatkowanie świadczeń osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych
e. opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów
f. świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 2 280 zł w danym roku
g. zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.
 udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp.
 umożliwienia pracownikom korzystania z pływalni i hali sportowej, sali gimnastycznej
 zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
 organizacja dnia dziecka, mikołajek
 członkowie rodzin uczestniczących w wycieczce
 udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach
a przychód podatkowy
h. świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych
i. świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie
 pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
 dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe

4. Świadczenia dla pracowników mobilnych przebywających w podróży służbowej i pracowników oddelegowanych
a. rozliczenie kosztów podróży służbowej:
 faktura VAT i brak informacji o posiłku (śniadanie w cenie noclegu)
 niemożność skorzystania ze śniadania a obniżenie diety
 zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia przekraczające wysokość diet w podróży krajowej i zagranicznej
 posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń, zapewnianych przez kontrahentów, przelot samolotem
 wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracowników
 ryczałt za nocleg kierowców – najnowsze rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego
b. sfinansowanie noclegów, przejazdów, wyżywienia, ubezpieczeń pracowników:
 mobilnych
 oddelegowanych

5. Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek na ubezpieczenia społeczne
na bazie orzeczeń i interpretacjach ZUS, US
a. ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
 jak ustalić wysokość ekwiwalentu
 pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy
b. finansowanie przez pracodawców posiłków dla pracowników
c. zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych samochodów prywatnych
d. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:
 pobierania świadczeń chorobowych
 urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego
e. korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:
 finansowanie przez pracodawców pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne

Moduł VI
PODRÓŻE SŁUŻBOWE – JAZDY LOKALNE – UŻYWANIE SAMOCHODÓW PRYWATNYCH i SŁUŻBOWYCH

1. Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy
a. jak zdefiniowana jest podróż służbowa ?
b. jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową ?
c. koszty noclegu pracownika poza siedzibą firmy a powstanie przychodu ze stosunku pracy
d. jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety ?
e. czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej ?
f. czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową ?
g. czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę,
w której pracownik realizował zadania służbowe ?

2. Rozliczanie podróży służbowych
Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
a. jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej ?
b. czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie ?
c. czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów ?
d. jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem ?
e. jakie powstaną konsekwencje w przypadku zwrotu pracownikowi kosztów benzyny zamiast tzw. kilometrówki ?
f. czy pracodawca ma prawo obniżyć wysokość tzw. kilometrówki ?
g. czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP ?
h. czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking ?
i. czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie ?
Podróż krajowa
Dieta:
a. jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie ?
b. jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni ?
c. jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi  nie przysługuje ?
d. o ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie ?
e. czy obiad z kontrahentem ma wpływ na wysokość przysługującej diety ?
f. czy zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia wygeneruje u niego przychód ?
g. czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety ?
Koszt noclegu:
a. w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt ?
b. czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania ?
c. czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu ?
d. w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu ?
Koszty dojazdów:
a. w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt ?
b. w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu ?
Podróż zagraniczna
a. jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu ?
b. jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej ?
c. jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw ?
Dieta:
a. na jaki cel przeznaczona jest dieta ?
b. czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia ?
c. czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety ?
d. jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety ?

Koszty przejazdów i dojazdów:
a. jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska ?
b. czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku
z dojazdem środkami komunikacji miejscowej ?
c. w jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje ?

Koszty noclegu:
a. jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg ?
b. czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód ?

3. Zaliczki pieniężne
a. czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej ?
b. czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej ?

4. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
a. jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia dla pracownika ?
b. jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia zleceniobiorcy ?
c. jak pomniejszyć ryczałt za dni nieobecności pracownika w pracy ?
d. czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu ?
e. jak ustalić przychód w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu ?
5. Ryczałt na jazdy lokalne
a. podstawy prawne wypłaty ryczałtu
b. czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt ?
c. ograniczenie stawek za kilometr
d. w jakiej wysokości wypłacić ryczałt dla niepełnoetatowca ?
e. jak pomniejszyć ryczałt za nieobecności w pracy ?
f. czy jest wymóg badań lekarskich ?
g. oskładkowanie i opodatkowanie po wyroku TK z 08 lipca 2014 r.

WYKŁADOWCA:  

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Od 2014 roku współpracuje z -wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych". Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1300,-zł .
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:1476,-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Zajęcia  odbywają się w weekendy w godz. 9.00-15.15.
  • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: