Dziś jest: 24-10-2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego – I i II stopień - 180 godz. zajęć.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 19 sierpień 2017
Planowany termin zakończenia kursu: 17 grudzień 2017
Opole - siedziba ISEP,  ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką
 

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania)

Adresaci kursu:

Kurs  z księgowości adresowany jest do osób, które:
- nie znają jeszcze zasad księgowych i planują rozpoczęcie pracy zawodowej związanej z tą dziedziną,
- zdobywały wiedzę kilka lub kilkanaście lat temu i chcą ją uaktualnić oraz uzupełnić,
- pracują już od lat w księgowości ale zajmują się tylko wąskim zakresem zadań i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat całego obszaru funkcjonowania księgowości ,
- zamierzają zostać
samodzielnym księgowym.

Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w zakresie potrzebnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach.
W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.
Cały kurs obejmuje swoim programem I i II stopień certyfikacji zawodu księgowego przygotowując w ten sposób uczestników do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od dekretacji i księgowania dowodów księgowych, aż po przygotowanie sprawozdania finansowego w postaci Bilansu i Rachunku Zysków i Strat.
Na zakończenie kursu przeprowadzony jest egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu.
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Program szkolenia oprócz zajęć w formie mini-wykładów i ćwiczenia w ramach rozwiązywania typowych zadań księgowych obejmuje również zajęcia komputerowe na programie Symfonia FK lub Rewizor FK. w ramach których uczestniczy księgują typowe operacje gospodarcze  zaczynając od Bilansu otwarcia a kończąc na  Bilansie zamknięcia.

Program kursu obejmuje swoim zakresem następujący obszar zagadnień:
1. Majątek przedsiębiorstwa jako przedmiot rachunkowości:
- w tym pojęcie i metody rachunkowości oraz charakterystyka majątku przedsiębiorstwa.
2. Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku przedsiębiorstwa:
- w tym wpływ operacji gospodarczych na zmiany bilansu oraz dokumentowanie operacji gospodarczych.
3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach”
- w tym funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych, księgi rachunkowe, zestawienie obrotów i sald, poprawianie błędów księgowych.
4. Operacje gospodarcze w ramach poszczególnych zespołów kont:
- Zespół 0 - Aktywa trwałe,
- Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
- Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia,
- Zespół 3 - Materiały i towary,
- Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie,
- Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie,
- Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe,
- Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem,
- Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy.
5. Podatek dochodowy oraz podatek VAT w działalności gospodarczej:
- w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy tych podatków i ich wpływ na ewidencję księgową.
6. Zasady ustalania wyniku finansowego a warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat:
- w tym ustalenie wyniku ze sprzedaży i wyniku finansowego netto, ustalenie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną i porównawczą.
7. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa:
- w tym sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny.
8. Egzamin wewnętrzny podsumowujący całość omówionego materiału.
9. Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA lub REWIZOR:
a) nauka samodzielnej obsługi programu księgowego w tym:
* wprowadzanie operacji finansowych m.in. :
- faktur zakupu oraz sprzedaży,
- obrót towarowy WZ, PZ, RW,
- WB, KW, KP, LP, LT etc.
b) tworzenie bilansu otwarcia, kręgu kosztowego oraz bilansu zamknięcia,
c) tworzenie raportów,
d) generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
e) zatoczenie pełnego koła od Bilansu otwarcia po sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego.

W załączeniu szczegółowy program nauczania:
PDFSzczegółowy program

Prowadzący: Doświadczeni dydaktycy rachunkowości i praktycy życia gospodarczego, stali współpracownicy Instytutu Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu cieszący się bardzo dobrą opinią wśród słuchaczy kursu.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 180 godzin lekcyjnych (23 spotkania)
 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 2.700 ,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 3.321,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia lub po otrzymaniu faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Osobom prywatnym opłatę rozkładamy na raty - częstotliwość i wysokość rat uzgadniana indywidualnie.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Zajęcia szkoleniowe prowadzone są metodami aktywnymi i obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, prace kontrolne, egzamin pisemny.
 • Kurs jest realizowany w weekendy - zajęcia szkoleniowe odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie w godz. 9.00-15.00 - zgodnie z harmonogramem zajęć. Istnieje również możliwość realizacji kursu w dni robocze, wtedy zajęcia szkoleniowe odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu (pon - piątku) w godz. 9.00-15.00.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w trakcie szkolenia. 
 • Cena obejmuje: realizację zajęć, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: