Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zmiany w VAT planowane w 2017/2018 r. z uwzględnieniem mechanizmu Split payment oraz stosowanie dodatkowej sankcji VAT  

Termin szkolenia:
6 lipiec 2017 r. - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 II piętro
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką
  

Cele szkolenia:

Z końcem 2017 r. i na początku 2018 r. wprowadzone mają być kolejne rozwiązania mające przeciwdziałać nadużyciom w VAT, w tym m.in. mechanizm Split payment (podzielonej płatności). Część nowych obowiązków dotyka również bezpośrednio uczciwych podatników. Nieznajomość nowych regulacji może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, w tym do wymierzenia dodatkowej sankcji VAT. Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony z nowymi regulacjami oraz zagrożeniami z nimi związanymi, a także z aktualnym podejściem organów podatkowych w kluczowych kwestiach.

 

PROGRAM:

1. Mechanizm Split payment tzw. model podzielnej płatności:

a) podmioty, które będą zobowiązane do stosowania Split payment,

b) planowane okresy przejściowe - harmonogram wejścia w życie regulacji,

c) podmioty objęte Split payment od 1 września 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r.,

d) mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty,

e) Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę,

f) rozliczanie podatku VAT z budżetem w ramach podzielonej płatności,

g) doświadczenia związane z wprowadzeniem split payment w innych państwach UE.

 

2. Sankcje w podatku VAT:

a) błędy i pomyłki w rozliczeniach a ryzyko wymierzenia sankcji VAT,

b) wykazanie nadwyżki podatku naliczonego a dodatkowa sankcja VAT,

c) wpływ korekty deklaracji na wymierzenie dodatkowej sankcji pieniężnej,

d) przypadki zastosowania 30% sankcji VAT,

e) uprawnienie do skorzystania z obniżonej stawki sankcji VAT,

f) kiedy jest stosowana podwyższona stawka sankcji VAT,

g) odliczenie VAT z faktur obarczonych błędami a sankcja VAT,

h) faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący a sankcja VAT,

i) wymierzanie dodatkowego zobowiązania podatkowego przy pustych fakturach,

j) odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,

k) przypadki gdy możliwe jest uniknięcie sankcji VAT,

l) wyłączenie zastosowania podwyższonych odsetek za zwłokę,

m) obszary ryzyka dla uczciwych podatników i dotychczasowe podejście organów podatkowych.

 

3. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia:

a) nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem,

b) odwrotne obciążenie dla usług budowlanych i budowlano-montażowych,

c) pojęcie podwykonawcy i jego zastosowanie przy odwrotnym obciążeniu,

d) opodatkowanie usług budowlanych i budowlano-montażowych wykonywanych na przełomie 2016 r. i 2017 r.,

e) przepisy przejściowe dotyczące zaliczek na usługi budowlane i budowlano-montażowe,

f) rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem,

g) pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji,

h) zasady składania informacji podsumowujących (VAT-27),

i)  konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem,

j) przegląd najnowszego orzecznictwa.

 

4. Zmiany w zakresie rozliczania importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia:

a) nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia,

b) nowe warunki wymagane do odliczenia podatku naliczonego wraz z podatkiem należnym,

c) odliczanie VAT w przypadku importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia poprzez korektę deklaracji VAT,

d) przepisy przejściowe przewidziane dla zmian w odliczaniu podatku naliczonego.

 

5. Zwrot VAT w 2017 r.:

a) zmiany dotyczące rachunku bankowego, na który dokonywany jest zwrot,

b) rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do żądania przedłużenia zwrotu,

c) zasady weryfikacji zasadności zwrotu przez organy podatkowe,

d) nowe wymogi w zakresie zwrotu VAT w terminie 25 dni.

 

6. Składanie deklaracji VAT i informacji podsumowujących:

a) znaczne ograniczenie możliwości dokonywania rozliczeń kwartalnych,

b) wyłączenie możliwości składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne dla większości podmiotów,

c) składanie deklaracji i informacji podsumowujących w formie elektronicznej,

d) okresy przejściowe w zakresie składania deklaracji w formie elektronicznej.

 

7. Nowe regulacje dotyczące rejestru czynnych podatników VAT:

a) wykreślenie z rejestru w przypadku podania danych niezgodnych z rzeczywistością,

b) inne przesłanki uprawniające do wykreślenia z rejestru bez powiadomienia,

c) wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na status podatnika w rejestrze,

d) warunki przywrócenia wpisu podatnika w rejestrze,

e) konsekwencje wykreślenia podatnika z rejestru.

 

8. Zmiany w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywcy towarów:

a) rozszerzenie katalogu towarów objętych odpowiedzialnością solidarną,

b) nowe warunki niezbędne do złożenia kaucji gwarancyjnej,

c) dodatkowe przesłanki wykreślenia z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,

d) obowiązek udostępnienia rachunku bankowego organom podatkowym,

e) warunki uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej.

 

9. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2017 r. i zmiany planowane na 2018 r.:

a) odpowiedzialność pełnomocnika za VAT niezapłacony przez mocodawcę,

b) zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,

c) podtrzymanie obowiązujących stawek VAT,

d) zmiany w zakresie zwolnień przy usługach finansowych i ubezpieczeniowych,

e) nowy limit zwolnienia podmiotowego w VAT,

f) Centralny Rejestr Faktur,

g) planowane automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących.

 

10. Zakres opodatkowania VAT:

a) odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług:

· darowizny a sponsoring; barter,

· kary umowne/odszkodowania,

· odstępne - odszkodowanie czy zapłata za usługę (przegląd orzecznictwa),

b) czynności nieodpłatne oraz sposób ich rozliczenia:

· reprezentacja i reklama,

· prezenty o małej wartości i próbki,

· zakup produktów spożywczych i napojów dla pracowników oraz kontrahentów podczas spotkań biznesowych (stanowisko organów podatkowych),

· okulary dla pracowników - czy nieodpłatne przekazanie opodatkowane w VAT?

· pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (samochody, telefony, paliwo itp.) - jak i kiedy opodatkować.

 

11. Zasady opodatkowania świadczeń złożonych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych, w tym:

a) opodatkowanie dostaw towarów sprzedawanych w pakiecie, pakietowa sprzedaż towarów oraz usług,

b) refakturowanie kosztów mediów przez wynajmującego,

c) opodatkowanie VAT pakietów hotelowych,

d) pojęcie świadczeń kompleksowych a rozliczenie VAT w przypadku pakietów konferencyjnych.

 

12. Obowiązek podatkowy w VAT - przegląd typowych problemów podatników oraz analiza orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych:

a) data sprzedaży a data powstania obowiązku podatkowego - różnica w pojęciach,

b) zasady prawidłowego określania daty sprzedaży na gruncie VAT (momentu dokonania dostawy towarów oraz momentu wykonania usługi),

c) pojęcie świadczenia ciągłego oraz rozliczanego w cyklach - orzecznictwo sądowe oraz restrykcyjne podejście organów podatkowych,

d) opodatkowanie zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym,

e) obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,

f) typowe problemy związanie z ustalaniem momentu powstania obowiązku podatkowego (usługi dokumentowane protokołami zdawczo-odbiorczymi, obrót licencjami).

 

13. Wybrane aspekty stosowania faktur, faktur korygujących oraz refakturowania, w tym:

a) zasady wystawiania faktur korygujących oraz rozliczania korekt w obrocie krajowym,

b) zasady dokumentowania transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,

c) problematyka faktur elektronicznych,

d) zasady rozliczania tzw. refaktur na gruncie podatku VAT (analiza różnych skutków podatkowych poszczególnych typów przerzucania kosztów, obowiązek podatkowy),

e) moment ujęcia korekt in minus i in plus w rozliczeniu podatkowym,

f) noty korygujące,

g) anulowanie faktury.

 

14. Odliczanie podatku naliczonego:

a) warunki dokonania odliczenia,

b) ograniczenia w prawie do odliczenia,

c) terminy odliczania podatku naliczonego,

d) odliczenie dla transakcji WNT, importu usług, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca,

e) zasady i terminy korekty podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury korygującej,

f) samochody, paliwo i inne wydatki, a prawo do odliczenia.

 

15. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

 

Prowadzący:

Piotr Paszek - doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w kancelarii podatkowej, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 420,-zł .
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:516,60,-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457 e-mail: