Dziś jest: 16-11-2019, imieniny: Edmunda, Marii, Marka
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA – aspekty prawno-organizacyjne i skutki podatkowe wypłaty świadczeń socjalnych

 Termin szkolenia
25 listopad 2019 r. - godz. 9.00 
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

W ramach udziału w szkoleniu uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe wraz z wzorami nowych formularzy uwzględniające wprowadzone zmiany:

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, regulamin ZFŚS zgodny z RODO, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

 • dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania
i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem rozporządzenia
o ochronie danych RODO, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania
i wykorzystywania danych osobowych.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest zarówno do pracodawców, jak i osób odpowiedzialnych za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pracowników działu kadr i płac, związków zawodowych, komisji socjalnych, pracowników biur rachunkowych.

PROGRAM

 1. Zmiany w ustawie o ZFŚS od 04 maja 2019 r.

w związku ze stosowaniem rozporządzenia RODO

Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów

 • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+)
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia

(jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)

 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
 • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
 • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej
 1. Zmiana wysokości odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

zmiany od 01 stycznia 2019 r.

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich
 • wysokość odpisów w 2019 roku w tym dobrowolnych
 • możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS
 1. Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego
 1. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
 • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 1. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

PIT – zerowy dla młodych do 26 lat

 • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie
 • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
 1. Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu
 • zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń
 • stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dot. potrąceń
 • w jakiej wysokości należy dokonać potrącenia

Wykładowca
Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Od 2014 roku współpracuje z -wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych". Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie prowadzonych rozliczeń,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457, e-mail: