Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Prawo pracy (umowy o prace, świadectwo pracy, urlopy, odpowiedzialność itd.) - najnowsze uregulowania obowiązujące w 2017r

Termin szkolenia
22 czerwiec 2017
 - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)

PROGRAM

1. Zasady nawiązywania stosunków pracy:
o czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
o czy wolno przekazać zakres obowiązków ustnie czy trzeba na piśmie?
o jakie mamy rodzaje umów o pracę, kiedy możemy je stosować i jakie są między nimi różnice?
o zasady równego traktowania w zatrudnieniu
o rozszerzenie kręgu pracodawców mogących się domagać od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności - NOWOŚĆ
2. Zmiany w zatrudnianiu pracowników delegowanych na terytorium Polski – NOWOŚC od 18.06.2016 rok:
3. Najnowsze zmiany w zakresie umów o pracę:
o możliwość ponawiania umów o pracę na okres próbny zawartych z jedną osobą
o rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
o wprowadzenie maksymalnej długości zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony tej samej osoby (33 miesiące) z możliwością zawarcia w tym okresie najwyżej trzech takich umów -
o przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe – skutki naruszenia wskazanych limitów
o wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie okresowe (umowy na okres próbny, na zastępstwo, dorywcze, sezonowe, kadencyjne, w razie obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy uzasadniających dłuższą pracę okresową w związku z przejściowymi potrzebami zakładu pracy)
o zmiany w potwierdzaniu umów o pracę - syndrom pierwszej dniówki roboczej – NOWOŚĆ  od 1.09.2016 roku
4. Zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia:
o zniesienie minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy w wysokości 80% pełnej płacy minimalnej – NOWOŚĆ od 1.01.2017 roku
o dodatek nocny do podstawy wymiaru minimalnego wynagrodzenia – NOWOŚĆ od 1.01.2017 roku
o obowiązek tworzenia regulaminu wynagrodzenia, regulaminu pracy i funduszu socjalnego przez zatrudniających co najmniej 50 pracowników
o minimalna stawka płacy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – NOWOŚĆ od 1.01.2017 roku oraz częściowo od 1.09.2016 roku

5. Rozwiązanie stosunku pracy:
o jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
o porozumienie stron
o wypowiedzenie umowy
o rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
o rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
o wydłużenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony
o wprowadzenie instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas biegnącego wypowiedzenia
o zmiana zasad wydawania świadectwa pracy w przypadku zatrudniania pracownika na kolejnej umowie o pracę – NOWOŚĆ
o wydłużenie do 14 dni terminu na odwołanie pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia - NOWOŚĆ
6. Czas pracy:
o systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
o skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy
o odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
ewidencja czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych.
7. Urlopy wypoczynkowe:
o urlop na godziny prawda czy fałsz?
o czy pracownik zatrudniony na ½ etatu ma prawo do 26 dni urlopu?
o czy pracownik nabywa prawo do urlopu po upływie 1 miesiąca pracy?
o czy urlopu udzielamy na wniosek czy bez?
o czy wniosek pracownika o urlop wiąże pracodawcę?
o obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem terminu urlopu przez pracodawcę na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu pracy.
o obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego
o urlopy pracowników – rodziców: podsumowanie zmian
8. Zmiany w ochronie ciężarnych przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia – NOWOŚĆ od 3.08.2016 roku
9. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników

o tryb nakładania kar porządkowych
o odpowiedzialność materialna
o szkoda wyrządzona pracodawcy
o egzekwowanie odszkodowania od pracownika
o odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
10. Planowane zmiany w zakresie skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość ich gromadzenia w formie elektronicznej - projekt.

Prowadzący:                                                                    

Pracownik z instytucji kontrolnej - zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Specjalista w zakresie stosowania prawa pracy w tym w szczególności z  systemów i rozkładów czasu pracy, przepisów bhp itp.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł *
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 430,50,-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia.
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: